Pulze logo

Правила за провеждане на Игра с награди в Instagram канала на Pulze Bulgaria

Организатор на Играта е Импириъл Брандс България ЕООД, ЕИК 175071279, с адрес гр. София, ул. „Атанас Дуков“ № 1, ЕН 1 Билдинг, ет.8 (наричан по-долу за краткост „Организатор”).

Играта ще се проведе в периода от 00:00 ч. на 02.02.2024 г. до 23:59 ч. на 11.02.2024 г.

Право на участие в Играта имат лица, които са навършили 18 години и вече използват тютюневи и/или изделия, свързани с тютюневите изделия, съгласно законовите изисквания и Маркетинговите стандарти на Импириъл Брандс Груп. Служители на Организатора и свързани с тях лица (съпруг/а, роднини по права линия и по съребрена до трета степен) нямат право на участие в Играта.
Участието не е обвързано с покупка и е доброволно – за участие е необходимо участникът:

  1. да последва/да е последвал официалната страница (акаунт) на Pulze в Instagram (pulzebulgaria),

  2. да хареса официалната публикация относно настоящата Игра в официалната страница (акаунт) на Pulze в Instagram (pulzebulgaria),

  3. да тагне (отбележи) свой приятел, близък или любим, който е навършил 18 години и вече използва тютюневи и/или изделия, свързани с тютюневите изделия, и

  4. да му остави коментар или емоджи послание, подобно на тези тук - 🌟🤗 💖 ❤ 😊, с което участникът да изрази обичта си към специален за него човек.
    Всеки желаещ може да участва неограничен брой пъти в Играта, като добавя коментари/емоджита (всеки коментар/емоджи се равнява на едно участие), при условие че в тях са тагнати (отбелязани) различни хора според посоченото по-горе.
    Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта са следните:
    • 3 бр. устройства Pulze Limited Edition Forever Red (трима печеливши по 1 бр. устройство)

Печелившите участници в играта ще бъдат определени на случаен принцип чрез теглене, извършено в присъствието на трима служители на Организатора, за което се съставя и подписва протокол. Tегленето ще се извърши на 12.02.2024 г. в офиса на Организатора.

Печелившите участници ще бъдат публикувани на официалната страница на Pulze в Instagram. Печелившите ще бъдат уведомени от Организатора чрез изпращане на лично съобщение до акаунта, с който е регистрирано участието, за уточняване на начина на получаване на наградата. Участникът следва да предостави данни за доставка на наградата – имейл адрес, две имена, адрес за доставка и телефон за връзка. В случай че Организаторът не успее да се свърже с печеливш участник и участникът не се свърже с Организатора или не предостави данни за доставка на наградата в 7-дневен срок от публикуването на печелившите участници, ще се проведе допълнително теглене за съответната награда, като печелившият ще бъде уведомен по описания по-горе начин.

Наградата е лична и не може да бъде преотстъпвана или заменяна за нейната парична равностойност.

Отговорността на Организатора при провеждане на Играта е ограничена до всякакви действия или бездействия на Организатора, дължащи се на измама или груба небрежност. Организаторът се освобождава от отговорност при наличие на форсмажорни събития или други обективни обстоятелства извън неговия контрол, които биха могли да възпрепятстват провеждането на Играта, участието в нея, тегленето на печелившите участници или доставката на наградите.
Организаторът не носи отговорност в случай, че по някаква техническа причина е невъзможно да се получи и регистрира участие на участник в Играта. В допълнение, Организаторът не носи отговорност за достъпността на акаунта на Pulze в Instagram, тъй като това е извън неговата сфера на влияние.
Ако се установи, че някой участник или потребител на акаунта на Pulze нарушава или е заподозрян, че се опитва да наруши неговата мрежа, система или софтуер, неговото участие в Играта незабавно се отменя и Организаторът си запазва правото да докладва въпроса на компетентните органи.

Организаторът има право да провери валидността на записите и да дисквалифицира всеки участник, който се опита да се намеси незаконно в процеса на участие или чието участие не отговаря на тези условия. В допълнение, Организаторът си запазва правото да отмени участието на който и да е участник в Играта по всяко време или да му забрани по-нататъшно участие, по негова преценка, по всяко време без предизвестие, стига да счита, че участието му е в противоречие с разпоредбите на българското законодателство или е направено недобросъвестно или злоупотребяващо или в противоречие със стандартите на благоприличие, добросъвестността и морала, или е направено по начин, който противоречи, заобикаля или прави опити за заобикаляне на правилата за участие. Организаторът има право по своя преценка да изтрие коментар/емоджи, които не отговарят на условията на Играта и с това да отмени участието в Играта с изтрития коментар/емоджи.

Организаторът не носи отговорност и не дължи предоставяне на награда на печеливш участник, предоставил неверни или неточни данни за доставка на наградата.
Информация относно обработването на лични данни и правата, с които участникът разполага във връзка с това обработване, е налична на: pulze.com, раздел „Политика за защита на личните данни“.

Настоящата игра не е спонсорирана, одобрена или администрирана от Instagram.
Участието в Играта ще се счита за приемане на гореописаните условия. Организаторът си запазва правото да прави промени в настоящите правила през периода на Играта, за което същият ще уведоми участниците чрез публикация на официалната си страница в Instagram.

За връзка с Организатора: телефон 0800 80 001 или имейл адрес info@pulze.bg