Pulze logo

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ И ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН PULZE.COM

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ И ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН PULZE.COM

Моля, прочетете внимателно Общите условия за ползване на уебсайта. Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия. Ако не приемате тези условия, не използвайте този уебсайт.

I. ПРЕДМЕТ

 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Импириъл Брандс България ЕООД, гр. София, п.к. 1407 ул. Атанас Дуков 1, ет. 8, ЕИК 175071279, в качеството му на администратор на уебсайта и електронния магазин Pulze.com, наричано по-долу „Импириъл“, и ползвателите на уебсайта и електронния магазин, наричани по долу „Потребител/и“.

ІІ. ДАННИ ЗА Импириъл Брандс България ЕООД

 1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

а) Наименование: Импириъл Брандс България ЕООД;
б) Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, ул. Атанас Дуков 1, ет. 8
в) Адрес за упражняване на дейността: гр. София, п.к. 1407, ул. Атанас Дуков 1, ет. 8;
г) Данни за кореспонденция: гр. София, п.к. 1407, гр. София, п.к. 1407, ул. Атанас Дуков 1, ет. 8; E-mail: info@pulze.bg, тел: 0800 80 001
д) Импириъл Брандс България ЕООД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 175071279;
е) Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 175071279.

III. НАДЗОРНИ ОРГАНИ

 1. Комисия за защита на личните данни:
  Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
  тел.: 02 91 53 519 факс: 02 91 53 525
  E-mail: kzld@cpdp.bg
  Уебсайт: www.cpdp.bg

 2. Комисия за защита на потребителите:
  Адрес: София 1000, ул. "Врабча" № 1, ет. 3, 4 и 5
  гореща линия: 0700 111 22
  Уебсайт: www.kzp.bg

IV. ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА И ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

 1. За да получи достъп до услугите на уебсайта и електронния магазин, Потребителят трябва да отговаря едновременно на следните условия:

а) да е физическо лице, навършило 18 години;
б) да е потребител на тютюневи изделия и/или изделия, свързани с тютюневите изделия.

Горепосочените обстоятелства се потвърждават от Потребителя при осъществяване на първоначалния достъп до уебсайта.

 1. За достъп и разглеждане на съдържанието на уебсайта не се изисква създаването на профил от Потребителя.

 2. (1) За покупка на стоки от електронния магазин се изисква създаване на профил от Потребителя.

(2) За създаване на профил е необходимо Потребителят да предостави следната информация: две имена, имейл, телефонен номер, дата на раждане и парола. За създаване на поръчка е необходимо Потребителят да попълни и адрес/и за контакт и доставка. Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на покупката, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма. Потребителят има задължение своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. Импириъл не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на електронния магазин.

(3) С извършването на регистрация в електронния магазин, Потребителят има възможност да избере и да постави отметка срещу полето „Съгласен/на съм да обработвате личните ми данни за целите на директния маркетинг, като се свързвате с мен чрез имейл или телефон“, с което потвърждава и декларира следното:

а) Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Импириъл и/или упълномощени на договорно или друго основание от дружеството трети лица или Партньори, за маркетингови и рекламни цели и анализи на Pulze.com;

б) Да получава, чрез предоставените данни за контакт, търговски съобщения за продукти и услуги на Pulze.com и/или текущи активности, маркетинг и промоционални съобщения и/или за целите на маркетингови проучвания и събирането на информация, като в случай че не желае да получава такава информация, Потребителят има възможност да заяви отказ от получаване на информацията по всяко време като демаркира горепосоченото поле в профила си.

(4) Страните се съгласяват, че въведените данни в процеса по регистрация или редакция на профил, както и създаването на парола за достъп до профила на Потребителя представлява уникална идентификация на Регистриран потребител като автор при извършване на електронни изявления посредством профила си. Електронните изявления (текстови съобщения), които изхождат от профила на потребителя, електронна поща или телефонен номер, посочени от Потребителя, както и електронните изявления, изхождащи от електронната поща или телефонни номера на Импириъл, посочени в Общите условия за ползване на уебсайта и електронния магазин, се считат за подписани с електронен подпис по смисъла на член 3, точка 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и страните приемат, че те имат правната сила на саморъчен подпис в отношенията между тях по смисъла на чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

V. ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. ЗАПЛАЩАНЕ. ДОСТАВКА

 1. Потребителят има право да поръчва чрез регистрирания си профил всички стоки, посочени в електронния магазин на Pulze.com.

 2. При създаване на поръчката, Потребителят има право да избере вида и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина за доставка, според предложените в електронния магазин възможности.

 3. Стоките, предлагани в електронния магазин, са предназначени за потребители и се продават в количества, обичайни за едно домакинство. В случай на съмнение, че Потребител възнамерява да закупи стоки в количества с цел препродажба и/или с цел ползване не по предназначение, Импириъл запазва правото си, по свое усмотрение, да откаже продажбата на такива лица.

 4. По всяко време преди завършване на поръчката, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги чрез потребителската си кошница. След успешно изпращане на поръчката, промени могат да се извършват до момента на получаване на съобщение за потвърждение на поръчката. След получаване на известие за потвърждение на поръчката за изпълнение, промени не се допускат.

 5. Импириъл може да поиска допълнително потвърждение от Потребителя за направената поръчка, включително по телефон, електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от Импириъл информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на Потребителя.

 6. При извършване на поръчка чрез Pulze.com, Потребителят влиза в договорни отношения с Импириъл за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като договорът се счита за сключен след получаване на потвърждението за успешно обработена поръчка от страна на Импириъл.

 7. (1) Цените на стоките, посочени в електронния магазин, са в български левове с включен данък добавена стойност (ДДС) и представляват пълната цена на стоките. Цената за доставка (ако такава се дължи съгласно настоящите Общите условия за онлайн покупка) се добавя към общата сума и се плаща от Потребителя заедно с цената на стоките според начина на плащане, избран от Потребителя (наложен платеж или кредитна/дебитна карта).

(2) Импириъл има право да променя цените, посочени на Pulze.com по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Pulze.com по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на електронния магазин, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Импириъл има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

 1. (1) Допустимите начини на плащане в електронния магазин са:

a) чрез наложен платеж, в който случай Потребителят заплаща стойността на поръчката на куриера в брой в български лева, в момента на доставка на поръчаната стока.
б) с банкова платежна карта (кредитна или дебитна) чрез виртуален ПОС терминал – Клиентът заплаща стойността на поръчката авансово, при създаване на поръчката.

(2) Потребителят избира приложимия начин на плащане при създаване на поръчката.

(3) При плащане чрез наложен платеж Потребителят следва да получи от куриера документ, в който е посочена цялата дължима сума, включваща цената на закупената стока и цената за доставка (ако такава се дължи). Този документ служи и за разписка за извършеното плащане.

(4) При заплащане с банкова платежна карта, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка, чрез виртуален ПОС терминал и едва след като трансакцията на плащането бъде потвърдена, Импириъл изпълнява доставката на поръчаните стоки. Със завършване на поръчката Потребителят потвърждава, че е оправомощен ползвател на кредитната/дебитната карта, която се използва, т.е. че той е легитимният картодържател съгласно сключен договор с банката-издател или че е изрично упълномощен от легитимния картодържател да използва картата. Потребителят носи пълна и изключителна отговорност за въвеждането на правилни и пълни данни за своята карта в системата за разплащания. При отказ от издателя да одобри инициираното към Импириъл плащане на цената, последното не е извършено и Импириъл не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на доставката на поръчаните стоки от Потребителя.

(5) При плащане с банкова карта на Потребителя могат да бъдат начислени банкови такси/комисионни, определяни едностранно от съответната обслужваща банка/финансова институция. Тези такси са за сметка на Потребителя.

(6) Импириъл не събира, не съхранява и не обработва картови данни и други данни за плащането, представени от Потребителя и няма достъп до тях. Картови данни и други данни за плащането се събират, съхраняват и обработват единствено от обслужваща банка на Импириъл и нейният картов процесор за целите на успешно приключване на плащането, неговата сигурност и опазване на предоставените от Потребителя данни. Отговорността във връзка със събирането, съхраняването и обработката на картовите данни и други данни се носи изцяло от обслужващата банка.

 1. (1) Закупените чрез електронния магазин стоки се доставят по куриер до посочения адрес на доставка. Доставки се осъществяват единствено на територията на Република България.

(2) Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до посочения от потребителя адрес, е стандартно до 3 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни.

(3) Стойността на доставката за закупените от Потребителя стоки се посочва на отделен ред при създаване на поръчката. По решение на Импириъл, на Потребителя може да не бъдат начислени разходи за доставка.

(4) Доставките се осъществяват съгласно Общите условия за приемане, пренасяне и доставка на куриерски пратки на избрания от Импириъл куриер.

VI. ПРАВО НА ОТКАЗ

 1. (1) Клиентът, който има качеството на потребител по смисъла на §6, т.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки - всяко физическо лице, което във връзка с договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и на договорите за продажба на стоки действа извън рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия, има право да се откаже от договора за онлайн покупка, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който са поръчани няколко стоки с една поръчка.

(2) За да упражни правото си на отказ, Клиентът следва да уведоми Импириъл за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща). Клиентът може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:


Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

Можете да изтеглите формуляра от тук

(3) Клиентът може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на имейл info@pulze.bg, като в случай че използва тази възможност, Импириъл незабавно ще изпрати по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срокът за отказ от договора, е достатъчно Клиентът да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ, преди изтичането на срока за отказ от договора.

 1. (1) В случай че Клиентът се откаже от договора, Импириъл ще възстанови всички плащания, които е получило, включително разходите за доставка (с изключение на разходите за връщане, които са за сметка на потребителя или допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Импириъл), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира Импириъл за неговото решение за отказ от договора.

(2) С приемането на настоящите общи условия, Клиентът изрично се съгласява възстановяването на заплатената от него сума да се извършва по предоставена от него банкова сметка. Импириъл не носи отговорност за забавяне при получаване на върнатите суми на Клиента, ако последният е предоставил невярна банкова информация или поради други причини извън контрола на Импириъл.

(3) Импириъл има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

 1. (1) Потребителят следва да изпрати на Импириъл или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал Импириъл за отказа си от договора на следния адрес:

гр. София, п.к. 1517, ул. Продан Таракчиев № 16

(2) Срокът се счита за спазен, ако Клиентът изпрати обратно стоките на Импириъл преди изтичането на 14-дневния срок.

(3) Преките разходи по връщане на стоката са за сметка на Клиента.

(4) Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, във вида в който е получена, заедно с доказателство за плащане на цената (касов бон или друг документ, удостоверяващ плащането на цената). Импириъл запазва правото си, в случай че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.

(5) Клиентът отговаря за намаляване стойността на стоките, вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. За изпробване по начин, различен от необходимия, се счита всяко изпробване на стоката, което е различно от онова, което се е наложило в практиката за обичайно и разумно изпробване в търговския обект. Стоките не подлежат на връщане в случай че са използвани. Стоки, опаковани в целофан/фолио, не подлежат на връщане, ако е нарушена целостта на целофана/фолиото.

VII. ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ. ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ. РЕКЛАМАЦИИ

 1. Импириъл предоставя на Клиента стока със законова гаранция за съответствие на стоките с договора за продажба съгласно изискванията на чл. 31 и сл. от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

 2. (1) За стоки, представляващи електронни устройства, Импириъл предоставя търговска гаранция в писмена форма заедно с доставката на стоката. Търговската гаранция в писмена форма съдържа информация за: съдържание и обхват на гаранцията; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на Оторизиран сервиз /лице/, предоставящо търговската гаранция, пред което може да бъде предявена.

(2) Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на Клиента произтичащи от законовата гаранция.

 1. (1) При получаването на стоката, Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа, и в случай, че констатира видими недостатъци като: нарушена цялост на опаковката, козметични транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи /който и да е от изискваните от българското законодателство/, незабавно да информира лицето, извършващо доставката.

(2) В случай, че са налични дефекти или установени липси в окомплектовката, в присъствие на куриера или лицето извършващо доставката, се съставя констативен протокол като Клиентът отказва да получи пратката и информира Импириъл в писмен вид на следния имейл адрес: info@pulze.bg

(3) В случай че Клиентът не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции пред лицето извършващо доставката, стоката се смята за одобрена и Клиентът губи право да претендира на по-късен етап.

 1. (1) Клиентът има право да предяви рекламация когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките. При несъответствие на доставените стоки с договора Клиентът има право да предяви рекламация, като поиска от Импириъл да приведе стоките в съответствие с договора за онлайн покупка. В този случай Клиентът може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за привеждане в съответствие би довел до непропорционално големи разходи за Импириъл в сравнение с другия. В предвидените в закона случаи Клиентът може да има и правото да получи пропорционално намаляване на цената или да развали договора.

(2) Рекламацията на стоки по законовата гаранция може да се предяви до две години от доставката на стоките. Всяко несъответствие на стоките с договора за онлайн покупка, което се прояви до една година след доставянето на стоките, се смята, че е съществувало при доставянето му, освен ако не се докаже противното, или ако тази презумпция е несъвместима с естеството на стоките или с естеството на несъответствието.

(3) Рекламацията се предявява устно или писмено от Клиента пред Импириъл или пред упълномощено от него лице. При подаване на рекламация Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията му: касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането, както и протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоките с договореното, в случай, че разполага с такива, други налични документи, установяващи претенцията по основание и размер. Приемането на рекламации се извършва на телефон: 0800 80 001 или на имейл: info@pulze.bg. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на Клиента.

VIII. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ТЯХ

 1. (1) Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Pulze.com за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските или други права на интелектуална собственост на Импириъл или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите, публикувани на Pulze.com. Забранява се изрично материалите, публикувани на Pulze.com, да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани, с каквато и да било цел от Потребителите.

(2) Импириъл си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Pulze.com, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между Импириъл и лицето, публикуващо информацията.

 1. (1) При закупуване на стока, представляваща обект на авторски, патентни и/или други права на интелектуална собственост, Импириъл не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

(2) Всички предоставени от Импириъл стоки, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските обозначения и останалото приложимо българско и европейско законодателство, се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител, без каквото и да било въздействие от страна на Импириъл и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

 1. (1) Линковете на Pulze.com към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Импириъл и по отношение на използването на препратката извън Pulze.com, настоящите Общи условия не се прилагат.

(2) Импириъл не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. (1) Импириъл Брандс България ЕООД е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

(2) Импириъл Брандс България ЕООД обработва лични данни за посочените цели или при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, Импириъл Брандс България ЕООД няма право да обработва данните му.

(3) Личните данни, които Потребителят предоставя, както и личните данни, които Импириъл Брандс България ЕООД получава в процеса на предоставяне на търговските си услуги, се обработват и съхраняват от страна на Импириъл Брандс България ЕООД в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент) и Закона за защита на личните данни. Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на Импириъл Брандс България ЕООД, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на Потребителите, се съдържа в Политиката за защита на личните данни на Импириъл Брандс България ЕООД, която е публикувана на Pulze.com.

X. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

 1. С цел повишаване на ефективността, уебсайтът и електронният магазин използват файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies). Обработка и съхранението на данните от бисквитките се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни и Политиката за бисквитки на Импириъл Брандс България ЕООД, която е публикувана на Pulze.com.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. (1) Всички спорове между страните по тези общи условия ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите при приложение на разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

(2) При възникване на спор, свързан с онлайн продажба, Потребителите могат да ползват и сайта за Онлайн решаване на спорове (ОРС):
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

 1. (1) Импириъл си запазва правото да актуализира настоящите Общи условия по всяко време. Промените влизат в сила от момента на публикуването им на Pulze.com, освен ако не е посочено друго. Публикуването на изменените Общи условия се счита за уведомяване на потребителите за промените.

(2) Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на останалите разпоредби и на сключените договори между Импириъл и Потребителите.

(3) За всички неуредени въпроси в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на Закона за защита на потребителите или Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА PULZE.COM.
С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА PULZE.COM, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ВСИЧКИ ПОЛИТИКИ НА ИМПИРИЪЛ, ДОСТЪПНИ НА PULZE.COM, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Настоящите Общи условия са в сила от 19.10.2023 г.