Pulze logo
Darmowe testowanie

Polityka prywatności

Polityka Prywatności dla Serwisu PULZE

Imperial Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Jankowicach aby zachować zgodność z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) niniejszym przedstawia informację na temat przetwarzania danych osobowych:

I. Administrator danych

  1. Administratorem danych osobowych jest Imperial Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Jankowicach, przy ul. Przemysłowej 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026888, z kapitałem zakładowym w wysokości 49.831.620 zł; NIP: 779-00-48-618; REGON: 630182683 (dalej: „Administrator”).

  2. Kontakt z Administratorem możliwy jest na adres siedziby (Imperial Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Jankowicach, przy ul. Przemysłowej 1, 62-080 Tarnowo Podgórne) lub mailowo na adres: ochrona.danych@pl.imptob.com.

  3. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Niemniej jednak wyznaczony został Pełnomocnik ds. danych osobowych z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem: ochrona.danych@pl.imptob.com.

  4. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

II. Cel, podstawa prawna oraz odbiorcy danych osobowych

Rozwiń tabelę
III. Czas przechowywania danych osobowych

Administrator przechowuje dane osobowe przez następujący okres:

Rozwiń tabelę1

IV. Prawa związane z ochroną danych osobowych

Posiadają Państwo:

− prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych (prawo dostępu) – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
− prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
− prawo do uzyskania kopii danych - na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
− prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
− prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
− prawo sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
− prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu.
Żądanie dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą można zgłosić drogą elektroniczną na adres ochrona.danych@pl.imptob.com, jak i pisemnie na adres Administratora.
Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, każdy może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/83/155).

V. Rejestracja w punkcie stacjonarnym

Jeżeli zdecydowaliście się Państwo na dołączenie do PULZE poprzez rejestrację w punkcie stacjonarnym (np. z pomocą sprzedawcy), wówczas źródłem Państwa danych osobowych jest osoba, która przeprowadzała rejestrację.
Zakres przekazywanych danych osobowych podczas rejestracji to: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail

VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
− współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;
− stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
− stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

VII. Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Administrator opublikuje nową wersję Polityki Prywatności na stronie internetowej oraz jednocześnie prześle ją do Państwa na podane adresy e-mail. Nowa wersja Polityki Prywatności wchodzi w życie w każdym przypadku opublikowania jej na niniejszej stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja: 3 października 2023 r.