Pulze logo
  Darmowe testowanie

  Polityka prywatności

  Polityka Prywatności dla Serwisu PULZE
  Z dnia 20.01.2023

  Imperial Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Jankowicach aby zachować zgodność z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) niniejszym przedstawia informację na temat przetwarzania danych osobowych:

  I. Administrator danych

  • Administratorem danych osobowych jest Imperial Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Jankowicach, przy ul. Przemysłowej 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026888, z kapitałem zakładowym w wysokości 49.831.620 zł; NIP: 779-00-48-618; REGON: 630182683 (dalej: „Administrator”).
  • Kontakt z Administratorem możliwy jest na adres siedziby (Imperial Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Jankowicach, przy ul. Przemysłowej 1, 62-080 Tarnowo Podgórne) lub mailowo na adres: ochrona.danych@pl.imptob.com.
  • Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Niemniej jednak wyznaczony został Pełnomocnik ds. danych osobowych z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem: ochrona.danych@pl.imptob.com.
  • Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z innymi
   przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

  II. Cel, podstawa prawna oraz odbiorcy danych osobowych

  CEL PODSTAWA PRAWNA ODBIORCY DANYCH
  Przesyłanie informacji o produktach drogą mailową i telefoniczną art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) Optimove UK Limited (siedziba: EC2A 3HZ London, 91-93 Great Eastern Street, Wielka Brytania, numer rejestracyjny: 10443820); CommerceTools GmbH (siedziba: 80797 Monachium, Adams- Lehmann-Str. 44., Niemcy, numer rejestracyjny: HRB 161496); Microsoft Inc.(siedziba główna: One Microsoft way, REDMOND. WA., Stany Zjednoczone Ameryki); Bazaarvoice Inc (siedziba: 10901 South Stonelake Blvd Austin, TX 78759, Stany Zjednoczone, numer rejestracyjny: 0001330421); Salesforce UK Limited (siedziba: EC2N 4AY London, Floor 26 Salesforce Tower, 110; Bishopsgate, Wielka Brytania, numer rejestracyjny: 05094083); Fontem Ventures BV (siedziba: Radarweg 60, 1043 NT, Amsterdam, Holandia, REGON: 56714955); TELEPERFORMANCE SINGLE MEMBER SA (siedziba: 17675 Kallithea, 330, Thisseos Avenue, Grecja, numer rejestracyjny: 121861601000)
  Zawarcie i realizacja umowy zakupu towarów lub usług, założenia konta art. 6 ust. 1 lit. b RODO (umowa) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązku prawnego) CommerceTools GmbH (siedziba: 80797 Monachium, Adams-Lehmann-Str.44., Niemcy, numer rejestracyjny: HRB 161496); Microsoft Inc. (siedziba główna: One Microsoft way, REDMOND. WA., Stany Zjednoczone Ameryki)¹; COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 96, kod pocztowy 00-807, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000276270, REGON: 140908679, NIP: 7010060220
  Zawarcie i realizacja umowy programu lojalnościowego art. 6 ust. 1 lit. b RODO (umowa) CommerceTools GmbH (siedziba: 80797 Monachium, Adams-Lehmann Str. 44., Niemcy, numer rejestracyjny: HRB 161496); Microsoft Inc. (siedziba główna: One Microsoft way, REDMOND. WA., Stany Zjednoczone Ameryki)¹
  Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu Administratorowi skutecznej ochrony prawnej) Fontem Ventures BV (siedziba: Radarweg 60, 1043 NT, Amsterdam, Holandia, REGON: 56714955); TELEPERFORMANCE SINGLE MEMBER SA (siedziba: 17675 Kallithea, 330, Thisseos Avenue, Grecja, numer rejestracyjny: 121861601000)
  Udoskonalanie usług i produktów Administratora poprzez przeprowadzanie wśród klientów ankiet poziomu satysfakcji art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dostosowaniu usług i produktów do potrzeb klientów oraz ich poprawie Administratora) Dostawcy usług IT, agencje prowadzące badania satysfakcji
  Obsługa zapytań art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes polegający na udzielaniu odpowiedzi na Państwa pytania zadane poprzez formularz kontaktowy) Fontem Ventures BV (siedziba: Radarweg 60, 1043 NT, Amsterdam, Holandia, numer rejestracyjny firmy: 56714955)
  Prowadzenie social media art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes polegający na informowaniu użytkowników o działalności Administratora oraz budowaniu pozytywnego wizerunku a także udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania Operatorzy portali społecznościowych, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe niezależnie od Administratora / agencje zarządzające naszymi profilami w serwisach społecznościowych
  Kontakt poprzez call center (rejestracja rozmów) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) TELEPERFORMANCE SINGLE MEMBER SA (siedziba: 17675 Kallithea, 330, Thisseos Avenue, Grecja, numer rejestracyjny: 121861601000); Fontem Ventures BV (siedziba: Radarweg 60, 1043 NT, Amsterdam, Holandia, REGON: 56714955)

  III. Czas przechowywania danych osobowych

  Administrator przechowuje dane osobowe przez następujący okres:

  CEL CZAS PRZECHOWYWANIA
  Odpowiadanie na Twoje pytania i udzielanie informacji o produktach 6 miesięcy od rozmowy z obsługą klienta; archiwum 120 dni po zamknięciu sprawy, 3 lata od daty rozpatrzenia reklamacji w przypadku rozpatrzenia reklamacji
  Egzekucja roszczeń gwarancyjnych na podstawie przepisów prawa W odniesieniu do danych osobowych zawartych w dokumentacji, koniec 3 roku od daty uznania reklamacji z tytułu rękojmi, a w przypadku wystawienia dowodu zakupu, koniec maksymalnie 6 roku od wystawienia dowodu zakupu
  Potwierdzenie gwarancji W odniesieniu do danych osobowych zawartych w dokumentacji, koniec 3 roku od daty uznania reklamacji z tytułu rękojmi, a w przypadku wystawienia dowodu zakupu, koniec 6 roku od wystawienia dowodu zakupu
  Obsługa skarg 2 lata od dnia rozpatrzenia reklamacji w zakresie danych osobowych zawartych w protokole rozpatrzenia reklamacji i odpowiedzi
  Nagranie rozmowy telefonicznej obsługi klienta 6 miesięcy od nagrania rozmowy
  Rejestracja, utworzenie konta użytkownika oraz zapewnienie możliwości zalogowania się do konta użytkownika i przesłania nowego hasła zamiast zapomnianego hasła Usunięcie konta rejestracyjnego lub 27 miesięcy od daty zakupu produktu lub ostatniego dostępu do konta
  Przesyłanie informacji o produktach drogą mailową i telefoniczną Zgłoszenie sprzeciwu / wycofanie zgody

  IV. Prawa związane z ochroną danych osobowych

  Posiadają Państwo:

  • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych (prawo dostępu) – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
  • prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
  • prawo do uzyskania kopii danych - na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  • prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  • prawo sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu.

  Żądanie dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą można zgłosić drogą elektroniczną na
  adres ochrona.danych@pl.imptob.com, jak i pisemnie na adres Administratora.

  Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, każdy może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/83/155).

  V. Rejestracja w punkcie stacjonarnym

  Jeżeli zdecydowaliście się Państwo na dołączenie do PULZE poprzez rejestrację w punkcie stacjonarnym (np. z pomocą sprzedawcy), wówczas źródłem Państwa danych osobowych jest osoba, która przeprowadzała rejestrację.

  Zakres przekazywanych danych osobowych podczas rejestracji to: imię, nazwisko, płeć, data
  urodzenia, numer telefonu, adres e-mail

  VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

  Administrator przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ
   nadzorczy.

  VII. Postanowienia końcowe

  Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Administrator opublikuje nową wersję Polityki Prywatności na stronie internetowej oraz jednocześnie prześle ją do Państwa na podane adresy e-mail. Nowa wersja Polityki Prywatności wchodzi w życie w każdym przypadku opublikowania jej na niniejszej stronie internetowej.