Pulze logo

  ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ В ИМПИРИЪЛ БРАНДС БЪЛГАРИЯ

  I. Въведение
  Защитата на Вашите лични данни е наш основен приоритет. В контекста на нашата обща дейност, и по-специално на обслужването на заинтересовани потребители на PULZE, ние може да обработваме информация, която се отнася до Вас, като винаги спазваме нашата съответна Политика за поверителност. Повече информация за цялостното събиране и обработване на лични данни от страна на „Импириъл Брандс България“ ЕООД в рамките на PULZE може да намерите тук:
  https://www.pulze.com/bg-BG/privacy
  В случай че посещавате/използвате настоящата официална страница на PULZE или други съответни официални страници (страница), групи (Група) или профили (Профил) в социалните мрежи, ние може да събираме допълнителна информация за Вас, която да използваме за конкретни цели, за които сме Ви информирали предварително.
  Ето защо настоящата Политика за поверителност има допълващ характер и има за цел да Ви информира по-подробно за това как събираме Вашите лични данни, какво правим с тях, как ги съхраняваме, колко време ги съхраняваме, какви са възможностите за избор, с които разполагате по отношение на обработването им, и, разбира се, за Вашите права.
  Моля, имайте предвид, че при обработването на Вашите лични данни чрез съответната социална мрежа се прилагат и съответните нейни условия за обработване на данни, тъй като тя играе независимата роля на администратор на лични данни и затова за повече информация трябва да се запознаете с нейната Политика за поверителност.

  II. Администратор
  В рамките на настоящата Политика за поверителност за социалните мрежи дружеството с наименование „Импириъл Брандс България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Хенрик Ибсен“ № 15, етаж 4, офис 4, ЕИК 175071279, телефон: 0800 80 001,имейл: gdpr@bg.imptob.com (наричано по-долу „ИББ“ или „ние/нас“), отговаря за обработването на личните данни.

  III. Цел на събирането и обработването на лични данни
  В качеството си на лице, отговарящо за обработването на Вашите лични данни, ИББ обработва само личните данни, които са необходими, уместни и подходящи за постигането на посочените тук цели, а именно:
  i. Комуникация с потребителите на съответните социални мрежи и с клиентите/потребителите на продуктите на ИББ
  ii. Гарантиране, че общуваме с потребители на съответните социални мрежи, които са на възраст над 18 години
  iii. Информация за новини, конкурси, промоции и продукти, предлагани от ИББ

  IV. Правно основание за събирането и обработването на лични данни
  i. Вашето съгласие, ако решите да разгледате акаунта, страницата, групата или профила, които ИББ поддържа в съответната социална мрежа.
  ii. Спазването на задълженията ни, произтичащи от действащото законодателство, а именно тези, произтичащи от законодателството в областта на защитата на потребителите.
  iii. Законните интереси, които преследваме, и по-специално да информираме нашите потребители чрез съответната социална мрежа за новините, конкурсите, промоциите и продуктите, които предлагаме.

  V. Видът лични данни, които събираме и обработваме
  i. Данни от профила на потребителя
  ii. Възрастта на потребителя (дата на раждане в съответствие с попълнената от него декларация)
  iii. Дали е пушач и/или употребява никотинови изделия
  iv. Държава на пребиваване (за потребители, намиращи се в Република България)
  v. Съдържанието на съобщенията, които ни изпращате
  vi. Евентуално местоположението, от което се свързвате с нас
  vii. Всякаква друга информация/сведения, които споделяте с нас или ни разкривате по повод на Ваше съобщение.

  VI. Периодът, за който съхраняваме Вашите лични данни
  i. Вашите лични данни, които събираме и обработваме, се съхраняват най-малко за периода, през който сте регистрирани или взаимодействате с акаунта, страницата, групата или профила ни в съответната социална мрежа, или до постигането на целта, за която първоначално сме ги събрали.
  ИББ има право да съхранява Вашите лични данни за по-дълъг период, ако прилага някое от посочените правни основания за обработването им.
  ii. Вашите лични данни, свързани с публично достъпен коментар, публикация или пост, от една страна, се съхраняват, докато не ги изтриете, а от друга – в съответствие с политиката за поверителност на съответната социална мрежа.

  VII. Обработване за статистически цели
  Ако използваме личните данни за статистически цели, ще се уверим, че това става след анонимизирането на Вашите данни, така че в никакъв случай да не е възможно да бъде установена Вашата самоличност, като същевременно с това ще се уверим, че достъп до тях имат само лицата, които се нуждаят от тях (на базата на принципа „необходимост да се знае“).

  VIII. Получатели на Вашите данни
  Като общо правило ние не споделяме Вашите данни с трети страни. Възможно е обаче да се наложи да разкрием Вашите лични данни на свързани с Групата на Imperial Brands дружества и на трети страни, които предоставят нашите услуги. Ние ограничаваме броя на третите страни, които имат достъп до Вашите лични данни само до необходимото за предоставяне на Услугите на PULZE.
  За тази цел има определени категории обработващи лични данни (т.е. трети страни, които обработват Вашите лични данни от наше име), които имат достъп до Вашите лични данни, сред които са:
  · Доставчици на изчислителни облачни услуги.
  · Инструменти за оценка.
  · Инструменти за събиране на данни.
  · Решения за анализ на данни.
  · Доставчици на маркетингови услуги и доставчици на сходни услуги.
  Когато използваме услугите на трети страни за обработването на Вашите лични данни от наше име, винаги извършваме проверки, за да се уверим, че те осигуряват адекватно ниво на защита на Вашите лични данни. Също така осъществяваме мониторинг на работата на тези трети страни (и на одобрените от тях подизпълнители), за да се уверим, че Вашите лични данни са защитени.
  Ние няма да разкриваме Вашите лични данни на трети страни, различни от горепосочените. Въпреки това в някои случаи се налага да разкрием лични данни на трети страни. Например:
  · В случаите, когато законът ни задължава да разкрием дадена информация, например по нареждане на съд.
  · В случаите, когато разкриването на личните данни е необходимо за целите на предотвратяването и разкриването на престъпление. Това включва разкриването на лични данни пред данъчни и правоприлагащи органи.
  · В случаите, когато се налага да разкрием лични данни по повод на или във връзка със съдебно производство или за целите на получаване на правен съвет, или когато разкриването е необходимо по друг начин за целите на установяване, упражняване или защита на правни претенции.
  · В случаите, когато разкриването е необходимо за целите на защита на жизненоважните Ви интереси (например, ако не се чувствате добре по време на някое от нашите събития, може да се наложи да се потърси медицинска помощ).

  IX. Сигурност
  Ние се отнасяме сериозно към сигурността на Вашата лична информация. Прилагаме процедури за сигурност, за да гарантираме, че нашите печатни и електронни системи и бази данни са защитени срещу неразрешена употреба, загуба или повреждане.
  Данните, изпращани по интернет, невинаги са защитени.
  Ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до лицата, чиято работа налага да са запознати с тях. В случаите, когато използваме доставчици на услуги, изискваме от тях да предприемат подходящи мерки за сигурност, за да защитят Вашите лични данни от случайно или неправомерно унищожаване, загуба или промяна, както и от неразрешен достъп или разкриване. Те обработват Вашите лични данни единствено в съответствие с нашите указания и са обвързани със задължение за поверителност.
  Ние разполагаме с установени процедури за справяне с нарушения на сигурността на лични данни и ще уведомяваме както Вас, така и всички съответни регулаторни органи за нарушенията, когато бъдем помолени да го направим.

  X. Вашите права съгласно Общия регламент за защита на данните
  Накратко, в рамките на определени законови параметри Вие имате право:
  • да оттеглите съгласието си по всяко време, когато обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на него. В случай че оттеглите съгласието си, оттеглянето не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.
  • да поискате от нас информация за това какви лични данни съхраняваме за Вас, за какви цели, на кого ги разкриваме, какъв е периодът на съхранение и т.н.
  • да поискате от нас да коригираме всички Ваши лични данни, които съхраняваме и които са неточни, или да ги допълним, ако са непълни.
  • да поискате от нас да изтрием Вашите лични данни при конкретни условия, предвидени в приложимото законодателство.
  • да поискате от нас да не използваме Вашите лични данни по определен начин по причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, в съответствие с приложимото законодателство.
  • да поискате от нас да прехвърлим Вашите лични данни, които сте ни предоставили, в широко използван формат (напр. excel, pdf), ако обработването, което извършваме, е основано на Вашето съгласие или на договорно задължение, или се извършва по автоматизиран начин.
  • да поискате от нас да ограничим начина, по който използваме Вашите лични данни, ако настъпи някой от случаите, предвидени в действащото законодателство.
  • да поискате от нас да не Ви изпращаме информационни материали за продукти.
  • да поискате да не се вземат автоматизирани решения във връзка с Вас и да можете да изискате човешка намеса.
  В определени случаи може да имате възможност да упражните правата си чрез настройките на Вашия профил. Като правило обаче, ако желаете да упражните някое от своите права, можете да се свържете с нас по следните начини:
  Пощенски адрес: гр. София, ул. „Хенрик Ибсен“ № 15, етаж 4, офис 4
  Телефон: 0800 80 001
  Имейл: gdpr@bg.imptob.com
  Ако имате някакви оплаквания относно начина, по който използваме Вашите лични данни, Вие имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган, който за България е Комисията за защита на личните данни (http://www.cpdp.bg/).
  XI. Промени в настоящата Политика
  Ще се постараем да поддържаме настоящата Политика за поверителност актуална за начина, по който обработваме Вашите лични данни. Бъдещите промени ще бъдат публикувани тук. Бихме искали да Ви насърчим да се запознаете с промените, за да сте наясно с тях.
  Последната актуализация на Политиката за поверителност е извършена на 18.07.2023 г.