FONTOS INFORMÁCIÓ: A PULZE Care ügyfélszolgálat nyáron is a megszokott nyitvatartásirend szerint üzemel.
Pulze logo

Facebook-oldallal és Facebook-csoporttal kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Az Imperial Tobacco Magyarország Dohányforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 141.; cégjegyzékszám: 01-09-886590; adószám: 10733952-2-44; „Társaság”) az Európai Unió és a Tanács 2016/679. számú rendeletének („Rendelet”) való megfelelés érdekében a jelen adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatja a Facebook-oldallal és Facebook-csoporttal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséről:

1. Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő

A megadott személyes adatok adatkezelője az Imperial Tobacco Magyarország Dohányforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 141.; cégjegyzékszám: 01-09-886590; adószám: 10733952-2-44).
A Társaság adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Társaság a személyes adatokat

 • a Facebook-oldal és Facebook-csoport működtetése,

 • a Facebook-csoporthoz való csatlakozás feltételeinek meghatározása és a Facebook-csoportból való törlés,

 • a feltett kérdéseinek megválaszolása, termékekre vonatkozó információ nyújtása,

 • a Facebook-oldalon és Facebook-csoportban elérhető információkkal kapcsolatos kérdések megválaszolása
  céljából kezeli.
  Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz a Társaság jogos érdeke. A Facebook-oldal meglátogatása és/vagy követése, illetve a Facebook-csoporthoz való csatlakozás kérése önkéntes, Ön e célból sem jogszabály, sem szerződés alapján nem köteles a személyes adatait megadni. Amennyiben e célból nem adja meg a személyes adatait, akkor a Társaság Facebook-oldalát nem tudja meglátogatni, illetve a Facebook-csoporthoz nem tud csatlakozni.

3. Személyes adatok címzettjei

A Facebook-oldal, illetve a Facebook-csoport működtetésével kapcsolatos személyes adatainak címzettje a Story TLRS s.r.o. (székhely: Americká 415/36 Praha 2 – Vinohrady, Cseh Köztársaság).
A személyes adatait a Társaság további személy részére nem adja át vagy továbbítja.

4. Az adatkezelés időtartama

A Társaság az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag a Facebook-oldalon és Facebook-csoportban kezeli, a személyes adatokról nem készít mentést, így a személyes adatok törlésének nincs előirányzott időpontja.

5. Közös adatkezelésre vonatkozó információk

A Társaság a Facebook-oldal, illetve a Facebook-csoport működtetésével kapcsolatos személyes adatait a Meta Platforms Ireland Limited-del (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) közösen kezeli.
A Meta Platforms Ireland Limited adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el: https://www.facebook.com/about/privacy.

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A személyes adatai kezelésével kapcsolatos alábbi jogai gyakorlása érdekében forduljon a Társasághoz az info@hu.imptob.com e-mail címen.
A Társaság az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.
A Társaság szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.
A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a következő jogokat gyakorolhatja:

6.1 Hozzáféréshez való jog

Kérhet visszajelzést a Társaságtól arra vonatkozóan, hogy a Társaság kezeli-e a személyes adatait.
Ha a Társaság a személyes adatait kezeli, akkor jogosult arra, hogy megismerje, hogy

 • a Társaság milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli,

 • a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,

 • milyen forrásból származnak a személyes adatai,

 • a Társaság alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Társaság a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, amennyiben kérése a másolat kiadására is irányul.
A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Ön jogainak védelme érdekében a Társaság meg kell, hogy győződjön az érintett és az Ön személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

6.2 Helyesbítéshez való jog

Kérheti a Társaságtól, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.
Amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Társaság a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti és erről Ön az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

6.3 Törléshez való jog

A Társaság, kérésére, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait. A Társaság azonban a személyes adatait nem törli, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetőleg jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
A Társaság, erre irányuló kérése hiányában is, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, ha a Társaságnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a személyes adatait jogellenesen kezelték, a Társaság jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

6.4 Tiltakozáshoz való jog

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Társaság a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezeli.
Ebben az esetben a Társaságnak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.5 Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Társaság korlátozza, ha

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a Társaság arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát),

 • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

 • a Társaságnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli,

 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

7. Jogsértés kezelése

 • Ha úgy gondolja, hogy a Társaság megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen kapcsolatban a Társasággal az info@hu.imptob.com e-mail címen.

 • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, honlap címe: naih.hu).

 • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

Hatályos: 2022.10.03. napjától