Zákaz prodeje tabákových výrobků osobám mladším 18 let
Pulze logo

INFORMACE PRO KONEČNÉ UŽIVATELE ELEKTROZAŘÍZENÍ

Imperial Brands CR, s.r.o. IČO: 430 05 012 se sídlem Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha 5 společnost zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 4768 zákaznická linka: 800 181 810 (denně 8:00-20:00 hod.) email: info@pulze.cz

INFORMACE PRO KONEČNÉ UŽIVATELE ELEKTROZAŘÍZENÍ

Společnost Imperial Brands CR, s.r.o. (dále jen „IB“) má podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon“) jakožto výrobce elektrozařízení, respektive v některých případech poslední prodejce elektrozařízení povinnosti vůči konečným uživatelům výrobků. Elektrozařízeními se rozumí elektrozařízení Pulze (zařízení na zahřívání tabáku) a blu (elektronická cigareta ve variantě myblu a blu 2.0). V tomto dokumentu IB některé povinnosti uložené zákonem plní, když písemně informuje Vás jakožto konečné uživatele o:

  1. požadavku, aby odpadní elektrozařízení nebyla odstraňována jako netříděný komunální odpad, ale byla odevzdána na místech k tomu určených v souladu se zákonem;

  2. způsobu zajištění zpětného odběru a místech zpětného odběru;

  3. úloze konečných uživatelů v opětovném použití elektrozařízení a recyklaci nebo jiném využití odpadních elektrozařízení a k možným škodlivým vlivům nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a zdraví lidí a

  4. významu grafického symbolu pro zpětný odběr . Bližší informace jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách níže.


1. K požadavku, aby odpadní elektrozařízení nebyla odstraňována jako netříděný komunální odpad, ale byla odevzdána na místech k tomu určených v souladu se zákonem.

Elektrozařízení nevyhazujte do netříděného komunálního odpadu, ale odevzdejte na místech zpětného odběru. Zpětný odběr elektrozařízení s ukončenou životností, tedy takových elektrozařízení, která se stala odpadem (jsou nefunkční, porouchaná nebo je máte v úmyslu z jakéhokoliv jiného důvodu vyhodit) mají být odevzdána na místech zpětného odběru nebo u posledního prodejce.

2. Způsob zajištění zpětného odběru a místa zpětného odběru Výrobce plní povinnosti stanovené zákonem pro zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění výrobků s ukončenou životností, informování konečného uživatele o zpětném odběru a další povinnosti s tím související v individuálním systému, nebo v kolektivním systému.

IB plní své povinnosti v kolektivním systému, a to na základě písemně uzavřené smlouvy o zajištění plnění povinností zpětného odběru, zpracování a využití nebo odstranění výrobků s ukončenou životností s provozovatelem kolektivního systému, kterým je společnost REMA Systém, a.s., IČO 645 10 263.

Seznam míst zpětného odběru naleznete na webových stránkách společnosti REMA Systém, a.s.: www.rema.cloud. Odevzdání elektrozařízení je bezplatné.

Zpětný odběr elektrozařízení provádí i poslední prodejce:

Poslední prodejce elektrozařízení zajistí, aby konečný uživatel měl při nákupu elektrozařízení možnost bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru odpadní elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití.

Poslední prodejce dále zajistí, aby konečný uživatel měl možnost odevzdat bezplatně ke zpětnému odběru elektrozařízení bez ohledu na výrobní značku a bez vázání na nákup zboží, v místě prodeje nového elektrozařízení nebo v jeho bezprostřední blízkosti po celou provozní dobu, jestliže velikost prodejní plochy určené k prodeji elektrozařízení je alespoň 400 m2.

Výrobce je povinen zajistit, aby konečný uživatel měl možnost odevzdat výrobek s ukončenou životností, jehož převzetí provozovatel místa zpětného odběru odmítl v souladu se zákonem, a to v jiném místě zpětného odběru nebo jím určenému zpracovateli.

3. K úloze konečných uživatelů v opětovném použití elektrozařízení a recyklaci nebo jiném využití odpadních elektrozařízení a k možným škodlivým vlivům nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a zdraví lidí

Úloha Vás jako konečných uživatelů spočívá zejména v řádném odevzdání elektrozařízení na místech zpětného odběru nebo u posledního prodejce. Míst zpětného odběru je skutečně mnoho, často jsou umístěna v běžných provozovnách, jako jsou supermarkety a podobně. Nemusíte tak nezbytně navštěvovat sběrný dvůr.

Díky řádnému odevzdání mohou být elektrozařízení recyklována a materiál z nich může být znovu využit.

Naopak vyhozením elektrozařízení do netříděného komunální odpadu můžete způsobit zničení elektrozařízení nežádoucím způsobem – například skládkování či spálením ve spalovně. Taková likvidace elektrozařízení může mít škodlivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

Prosíme Vás proto, abyste elektrozařízení odevzdávali na místech zpětného odběru: www.rema.cloud. Využít můžete i místo prodeje. Odevzdání elektrozařízení je bezplatné.

4. Význam grafického symbolu pro zpětný odběr

Zpetny odber

Tento symbol znamená, že by výrobek neměl být vyřazen jako netříděný odpad, ale musí být předán do speciálních sběrných zařízení pro další využití a recyklaci. Tento symbol musí být uveden na každém elektrickém a elektronickém zařízení, které se prodává na trhu EU.