Zákaz prodeje tabákových výrobků osobám mladším 18 let
Pulze logo

Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je společnost Imperial Brands CR, s.r.o., se sídlem Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 430 05 012, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 4768 (dále jen „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou - Adresa: Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha 5; E-mail: gdpr@cz.imptob.com; Telefon: +420 296 541 111.

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 5. S Vašimi údaji je nakládáno v souladu s nařízením GDPR a v souladu s právními předpisy České republiky.

II. Důvody, rozsah a účely zpracování osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění zákonných povinností. Zpracovávané údaje: Titul, Jméno, Příjmení, Fakturační adresa, Dodací adresa, Kontaktní e-mail, Kontaktní telefon, IČO, DIČ, případně další identifikační a kontaktní údaje nebo údaje specificky dožádané příslušným orgánem nebo subjektem (např. při poskytování součinnosti Policii České republiky). Účel zpracování: vedení a dokladování daňové evidence, reklamace, uplatňování a řešení práv z vadného plnění, vystavování dobropisů, umožnění vrácení zboží, poskytování součinnosti orgánům veřejné moci. Příjemci osobních údajů: přepravní společnosti, orgány a úřady státní správy, auditoři a další oprávněné orgány a subjekty určené právními předpisy. Doba zpracování: po dobu trvání příslušné právní povinnosti. K tomuto zpracování není dle GDPR souhlas vyžadován. Zpracovávání Vašich osobních údajů je v tomto případě zákonným požadavkem a jejich neposkytnutí z Vaší strany nebo jejich nezpracování správcem může představovat porušení platných právních předpisů.

 2. Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění a uzavření smlouvy. Zpracovávané údaje: Titul, Jméno, Příjmení, Fakturační adresa, Dodací adresa, Kontaktní e-mail, Kontaktní telefon, IČO, DIČ, údaje o uskutečněném nákupu (přijetí objednávky, potvrzení objednávky, stav objednávky, vyřízení objednávky, vystavení daňového dokladu). Účel zpracování: realizace nákupu a dodání zboží či služeb, registrace do e-shopu. Příjemci osobních údajů: přepravní společnosti, odběrná místa, autorizované servisy, IT poskytovatelé služeb správci. Doba zpracování: po dobu trvání příslušného smluvního vztahu a následně po dobu 3 let od jeho ukončení. K tomuto zpracování není dle GDPR souhlas vyžadován. Zpracovávání Vašich osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem a neposkytnutí osobních údajů z Vaší strany může mít za následek objektivní nemožnost uzavření nebo plnění příslušné smlouvy.

 3. Pokud se přihlásíte do našeho věrnostního programu PULZE ON (dále jen „věrnostní program“), budeme Vaše osobní údaje zpracovávat z důvodu plnění a uzavření smlouvy o věrnostním programu. Zpracovávané údaje: Titul, Jméno, Příjmení, Informace o členství ve věrnostním programu, Kontaktní email, Informace o kontaktních preferencích a případně kontaktní telefon, a dále Informace o členství a využívání věrnostního programu (např. počet sesbíraných bodů, dosažená úroveň členství (Tier), poskytnuté výhody (např. slevy, vouchery atd.)) Účel zpracování: administrace věrnostního programu a realizace Vašeho členství v něm, poskytování výhod věrnostního programu (např. slevy, vouchery, pozvánky na exkluzivní akce atd.), kontaktování Vás za účelem realizace Vašeho členství ve věrnostním programu a informování o slevách a dalších výhodách. Příjemci osobních údajů: IT poskytovatelé služeb správci, [●]. Doba zpracování: po dobu trvání Vašeho členství ve věrnostním programu a následně po dobu 3 let od jeho ukončení. K tomuto zpracování není dle GDPR souhlas vyžadován. Zpracovávání Vašich osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem a neposkytnutí osobních údajů z Vaší strany může mít za následek objektivní nemožnost uzavření nebo plnění příslušné smlouvy a znemožnění Vašeho členství ve věrnostním programu.

 4. Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu na zlepšování služeb a produktů pro zákazníky správce, případně z důvodu nezbytnosti pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků nebo právních nároků třetích stran. Zpracovávané údaje: Kontaktní e-mail, Jméno, Příjmení, Demografické údaje a další údaje a informace, které o sobě sdělíte v rámci zákaznických průzkumů, průzkumů spokojenosti a dalších CRM analýz a výzkumů, které správce provádí sám nebo prostřednictvím třetích osob (dodavatelů), Informace o právním nároku (zejména data, dlužné částky, poskytnuté služby nebo produkty a informace o dalších skutkových okolnostech atd.) Účel zpracování: zlepšování služeb zákazníkům a uživatelům portálu www.pulze.cz, analýza trhu a zákaznické spokojenosti a preferencí, provádění CRM průzkumů a aktivit, hlídání dostupnosti zboží, přidávání komentářů ke zboží, vyřizování dotazů, přidávání recenzí, zajišťování funkce kontaktního formuláře, výkon, obhajoba a určení právních nároků správce nebo třetích stran. Příjemci osobních údajů: poskytovatelé technické podpory, IT poskytovatelé služeb správci, agentura provádějící průzkumy pro správce - IPSOS s.r.o. Doba zpracování: po dobu trvání oprávněného zájmu v každém konkrétním případě, v některých případech až po dobu 4 let od získání osobních údajů. K tomuto zpracování není dle GDPR souhlas vyžadován. Zpracovávání Vašich osobních údajů je v tomto případě automatické a je založeno na našem oprávněném zájmu, bez poskytnutí údajů bychom nebyli schopni naše výše popsané oprávněné zájmy realizovat, a zlepšovat tak naše služby. Některé Vaše údaje v rámci provádění průzkumů můžeme získávat i od agentury IPSOS s.r.o., jako samostatného správce Vašich osobních údajů, a to v případě, že jste respondentem průzkumu pocházejícím z databáze agentury IPSOS s.r.o., nikoliv z databáze zákazníků správce. Je-li tomu tak, zajistíme společně s agenturou IPSOS s.r.o. splnění všech podmínek pro řádné předání Vašich údajů od agentury IPSOS s.r.o. nám, přičemž takové předání údajů je možné pouze na základě Vašeho souhlasu uděleného agentuře IPSOS s.r.o.

 5. Souhlas – Vaše osobní údaje zpracováváme s Vaším souhlasem pro marketingové účely. Zpracovávané údaje: Kontaktní e-mail a případně Vaše základní identifikační údaje. Účel zpracování: informování o novinkách, produktech a službách společnosti Imperial Brands CR, s.r.o., jejich spřízněných osob a dalších třetích stran a informování o akcích a slevách souvisejících s portálem www.pulze.cz. Příjemci osobních údajů: IT poskytovatelé služeb správci. Doba zpracování: 3 roky od udělení souhlasu nebo do odvolání souhlasu, podle toho, co nastane dříve. Zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely, v tomto případě odesílání informací o novinkách a slevách na Váš e-mail, je možné pouze v případě Vašeho souhlasu. Součástí každého námi zaslaného marketingového e-mailu je samozřejmě také odkaz, na kterém můžete do budoucna zrušit zasílání informací a novinek na Vaší e-mailovou adresu. Nebudete tak obtěžováni nevyžádanými informacemi či nabídkami.

 6. Ze strany správce může docházet k automatizovanému zpracování včetně profilování Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 22 GDPR. Správce může provádět automatizované zpracování (včetně profilování) zejména za účelem analýzy a vyhodnocování Vašich osobních údajů (jako našeho zákazníka) a následného přizpůsobování obchodní strategie, komunikace a další marketingové aktivity Vaším preferencím a potřebám. Pokud například vyhodnotíme, že máte zájem o produkty určitého typu, můžeme Vám na produkty tohoto typu následně poskytnout speciální slevy nebo Vám o těchto produktech zaslat individualizovaná obchodní sdělení, v každém případě v souladu s našimi obchodními podmínkami a podmínkami věrnostního programu.

Tímto způsobem můžeme zpracovávat osobní údaje, které od Vás získáme v souvislosti s Vaší registrací na našich stránkách a do věrnostního programu, Vaším využíváním našich služeb a produktů a Vašimi nákupy. Zejména proto půjde o Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o frekvenci nákupů našich produktů a služeb, údaje o způsobu a frekvenci plateb, údaje o zakoupených produktech a využívaných službách a údaje o Vašem demografickém zařazení (věk, pohlaví, bydliště). Tyto údaje segmentujeme podle předem nastavených kritérií, jež zahrnují oblast platební morálky, hodnoty Vašich nákupů, demografické parametry a způsob využívání našich služeb a produktů. Na základě výsledků hodnocení těchto segmentů budeme vyvozovat závěry týkající se reklamy cílené na Vaši osobu a Vašich nákupčích preferencí.

Jelikož jsme vyhodnotili, že toto automatizované zpracování (včetně profilování) Vás nebude významným způsobem ovlivňovat, budeme automatizované zpracování (včetně profilování) provádět na základě našeho oprávněného zájmu na shora uvedených účelech, zvýšení efektivity naší podnikatelské činnosti a propagaci našich produktů a služeb.


III. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte – právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, – právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. – právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. – právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR – právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. – právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adrese nebo e-mailové adrese správce uvedených v čl. III těchto zásad. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování Vašich osobních údajů založených na souhlasu před jeho odvoláním.

 2. Pokud chcete svá práva uplatnit nebo máte jakékoli dotazy ohledně zpracování osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailu gdpr@cz.imptob.com nebo korespondenčně na adrese sídla správce Imperial Brands CR, s.r.o., Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha 5.

 3. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo související s ochranou osobních údajů.


IV. Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

 1. Vaše osobní údaje můžeme v odůvodněných případech předávat do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Před každým předáním Vašich osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodních organizace se ujistíme, že příjemce Vašich osobních údajů přijal dostatečné záruky, aby toto předání proběhlo v souladu s příslušnými právními předpisy.

 2. Vaše osobní údaje můžeme předávat do třetích zemí nebo mezinárodních organizací především na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně a na základě standardních smluvních doložek uzavřených s našimi smluvními partnery.

 3. Příslušná rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně jsou veřejně dostupná zde. Vzor standardních smluvních doložek pro předávání osobních údajů do třetích zemí je dostupný na webových stránkách Komise zde.

 4. Při každém jednotlivém předání Vašich osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace vyhodnocujeme úroveň ochrany, kterou tato třetí země nebo mezinárodní organizace poskytuje a dle potřeby přijímáme další nezbytná technická a organizační opatření.


V. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména ve svém CRM systému.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VI. Závěrečná ustanovení

Správce je oprávněn tyto zásady kdykoliv změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů správce vždy zveřejní na svých internetových stránkách (www.pulze.cz) a zároveň Vám jí zašle na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Nová verze těchto zásad ochrany osobních údajů nabývá v každém případě účinnosti zveřejněním na webových stránkách správce.


Poslední aktualizace těchto zásad proběhla dne 19.4.2022. Imperial Brands CR, s.r.o.