Zásady ochrany osobních údajů

- vše o ochraně vašich osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Imperial Tobacco CR, s.r.o., se sídlem Radlická 14, 150 00 Praha 5, IČO: 430 05 012, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 4768 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou - Adresa: Radlická 14, 150 00 Praha 5; E-mail: gdpr@cz.imptob.com; Telefon: +420 296 541 111.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 5. S Vašimi údaji je nakládáno v souladu s nařízením GDPR a v souladu s právními předpisy České republiky.

II. Důvody, rozsah a účely zpracování osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění zákonných povinností. Zpracovávané údaje: Titul, Jméno, Příjmení, Fakturační adresa, Dodací adresa, Kontaktní e-mail, Kontaktní telefon, IČO, DIČ. Účel zpracování: vedení a dokladování daňové evidence, reklamace, práva z vadného plnění, dobropisy, vrácení zboží. Příjemci osobních údajů: přepravní společnosti, účetní oddělení správce, státní správa, auditoři a další oprávněné orgány a subjekty. Doba zpracování: 10 let od dodání zboží. Dle platných zákonů ČR má správce povinnost veškeré doklady pro potřeby státního orgánu a kontrolních orgánů archivovat a v případě potřeby poskytnout. K tomuto zpracování není dle GDPR souhlas vyžadován.
 2. Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění a uzavření smlouvy. Zpracovávané údaje: Titul, Jméno, Příjmení, Fakturační adresa, Dodací adresa, Kontaktní e-mail, Kontaktní telefon, IČO, DIČ, údaje o uskutečněném nákupu (přijetí objednávky, potvrzení objednávky, stav objednávky, vyřízení objednávky, vystavení daňového dokladu). Účel zpracování: nákup a dodání zboží či služeb, reklamace, práva z vadného plnění, registrace do e-shopu. Příjemci osobních údajů: přepravní společnosti, odběrná místa, autorizované servisy, IT poskytovatelé služeb správci. Doba zpracování: 3 roky od dodání zboží. K tomuto zpracování není dle GDPR souhlas vyžadován.
 3. Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Zpracovávané údaje: Kontaktní e-mail, Jméno, Příjmení, demografické údaje a další údaje a informace, které o sobě sdělíte v rámci zákaznických průzkumů, průzkumů spokojenosti a dalších CRM analýz a výzkumů, které správce provádí sám nebo prostřednictvím třetích osob (dodavatelů). Účel zpracování: zlepšování služeb zákazníkům a uživatelům portálu www.pulze.cz, analýza trhu a zákaznické spokojenosti a preferencí, provádění CRM průzkumů a aktivit, hlídání dostupnosti zboží, komentáře ke zboží, dotazy, recenze, kontaktní formulář. Příjemci osobních údajů: poskytovatelé technické podpory, IT poskytovatelé služeb správci, agentura provádějící průzkumy - IPSOS s.r.o. Doba zpracování: 3 roky od dodání zboží. K tomuto zpracování není dle GDPR souhlas vyžadován. Některé Vaše údaje v rámci provádění průzkumů můžeme získávat i od agentury IPSOS s.r.o., jako samostatného správce Vašich osobních údajů, a to v případě, že jste respondentem průzkumu pocházejícím z databáze agentury, nikoliv z databáze zákazníků správce. Je-li tomu tak, zajistíme společně s IPSOS s.r.o. splnění všech podmínek pro řádné předání Vašich údajů od agentury nám, přičemž takové předání údajů je možné pouze na základě Vašeho souhlasu uděleného IPSOS s.r.o.
 4. Souhlas – Vaše osobní údaje zpracováváme s Vaším souhlasem pro marketingové účely. Zpracovávané údaje: Kontaktní e-mail. Účel zpracování: informace o novinkách, akcích a slevách souvisejících s portálem www.pulze.cz. Příjemci osobních údajů: IT poskytovatelé služeb správci. Doba zpracování: 3 roky od udělení souhlasu. Tímto způsobem nebudou zpracovávány údaje získané v důsledku nákupu na e-shopu. Zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely, v tomto případě odesílání informací o novinkách a slevách na Váš e-mail, je možné pouze v případě Vašeho souhlasu potvrzeného jak na webu, tak Vašem e-mailu. Součástí každého námi zaslaného e-mailu je samozřejmě také odkaz ke zrušení zasílání informací a novinek na Vaší e-mailovou adresu a zrušení využívání Vaší e-mailové adresy. Nebudete tak obtěžováni nevyžádanými informacemi či nabídkami.
 5. Ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, ve smyslu čl. 22 GDPR.

III. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte – právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, – právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. – právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. – právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR – právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. – právo odvolat souhlas (pokud jste jej udělili pro marketingové účely) se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Pokud chcete svá práva uplatnit nebo máte jakékoli dotazy ohledně zpracování osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailu gdpr@cz.imtob.com nebo korespondenčně na adrese sídla správce Imperial Tobacco CR, s.r.o., Radlická 14, 150 00 Praha 5.
 3. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo související s ochranou osobních údajů.

IV. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména v CRM systému Daktela.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Tyto podmínky berete na vědomí prostřednictvím internetového formuláře a následným potvrzením e-mailu zaslaného na Vaší e-mailovou adresu. Zaškrtnutím příslušného políčka potvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2021
Imperial Tobacco CR, s.r.o.