Podmínky pro účast v soutěži

Soutěž s Pulze ON

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vyhlašovatelem soutěže je společnost Imperial Brands CR, s.r.o. – Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 43005012 DIČ: CZ43005012, zápis C 4768/MSPH Městský soud v Praze

Provozovatelem soutěže, který má na starosti technickou a organizační stránku soutěže, je Story TLRS s.r.o. IČO: 04160754, Praha 6, Heleny Malířové 285/2. C 243445 vedená u Městského soudu v Praze.

Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem resp. provozovatelem soutěže. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.


B. PODMÍNKY ÚČASTI

Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

● Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé Facebooku a Instagramu, kteří jsou v době konání soutěže starší 18 let a mají trvalé bydliště v České republice. ● Do soutěže se uživatel zapojí splněním následujících bodů:

  1. Uživatel se musí zaregistrovat na pulze.cz a připojit se do programu Pulze ON.
  2. Uživatel musí nasbírat dostatečný počet bodů (800 a více). A dostat se tak do třetí úrovně Patron.
  3. Pro ověření úspěšného dosáhnutí úrovně Patron uživatel musí po nasbírání požadovaného počtu bodů poslat zprávu na FB messenger stránky Pulze Czech s e-mailem, kterým se zaregistroval do programu Pulze ON.
  4. Uživatel musí v komentářích pod soutěžním příspěvkem nahlásit, že dosáhl 3. levelu programu Pulze ON.
  5. Organizátor ověří splnění všech podmínek.
  6. První tři uživatelé, kteří splní všechny podmínky pro výhru soutěže budou odměněni zařízením iPad 10.2 64GB WiFi Vesmírně Šedý 2021.

Přesná pravidla stanoví Soutěžní příspěvek.

● Každý soutěžící se může v rámci jedné soutěže zapojit pouze jednou (není-li výslovně uvedeno jinak). Obvykle přidáním pouze jednoho komentáře nebo nahráním či zasláním jedné fotky. Pokud soutěžící zveřejní více komentářů, do slosování se dostane pouze první zveřejněný (není-li výslovně uvedeno jinak).

● Soutěžící má nárok pouze na jednu výhru v rámci jedné soutěže, pokud není výslovně uvedeno jinak.

● Termín konání soutěže je oznámen v Soutěžním příspěvku. Soutěžící je oprávněn se zapojit do soutěže pouze jednou, a to prostřednictvím vlastního autentického profilu na sociální síti Instagram nebo Facebook. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele, provozovatele soutěže i osoby ve smluvním vztahu s vyhlašovatelem a jeho dceřinými společnostmi.


C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

Výherci budou vybráni provozovatelem soutěže. Soutěžní úkol je definovaný v bodě B. Soutěžní úkol musí být splněn v požadované formě a s požadovanými parametry a musí být veřejně dostupný v době trvání soutěže.

Výherci budou ze soutěžících vybráni způsobem, který je uveden v bodě B. Jméno výherce bude oznámeno po skončení soutěže pod příspěvkem se zadáním soutěže na Facebook profilu PULZE CZECH a výherce bude vyzván k udání svých kontaktních údajů (kontaktní e-mail) do soukromých zpráv pro zaslání výhry.

● Výhra propadá vyhlašovateli v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoliv před předáním výhry zjištěno porušení těchto pravidel ze strany výherce.

● Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží. V případě doručování výher běžnou poštovní nebo obdobnou přepravou na území České republiky, hradí náklady na doručení vyhlašovatel.

● V případě, že výhru nebude možné doručit na výhercem poskytnutou adresu z důvodu na straně výherce, je výherce povinen vyhlašovateli nahradit náklady vynaložené na dopravu a zabalení výhry.


D. PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU

Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem nebo k jehož užití v rámci soutěže je sám oprávněn a k němuž je oprávněn udělovat licence. Splněním soutěžního úkolu (např. odesláním komentáře, fotografie apod.) poskytuje soutěžící vyhlašovateli a provozovateli bezplatnou nevýhradní licenci pro území celého světa, na dobu trvání majetkových práv k dílu, bez množstevního omezení, a to ke všem způsobům užití poskytnutého obsahu.

Soutěžící dále zasláním soutěžního příspěvku uděluje vyhlašovateli a provozovateli souhlas ke zveřejnění díla, jeho úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením do díla souborného, jakož i k tomu, aby vyhlašovatel uváděl soutěžní příspěvek na veřejnosti pod svým jménem. Soutěžící souhlasí s tím, že vyhlašovatel anebo provozovatel jsou oprávněni udělenou licenci zcela či částečně postoupit třetím osobě nebo ji dále poskytnout formou podlicence.

V případě, že soutěžní příspěvek obsahuje prvky osobní povahy, jako jsou např. osobní písemnosti, podobizna, nebo zvukové či zvukově obrazové záznamy apod., uděluje soutěžící odesláním soutěžního příspěvku vyhlašovateli a provozovateli na dobu 3 let bezplatný souhlas s užitím prvků osobních povahy pro marketingové účely vyhlašovatele. V případě odvolání souhlasu soutěžícím před uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě, aniž by to odůvodňovala podstatná změna okolností na straně soutěžícího, je soutěžící povinen nahradit vyhlašovateli škodu, která vyhlašovateli a provozovateli v důsledku odvolání souhlasu vznikla.

E. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účast v soutěži je možná jen v případě souhlasu soutěžícího se zpracováním osobních údajů. Soutěžící splněním soutěžního úkolu dává vyhlašovateli soutěže v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, věk, adresa a emailová adresa, popř. telefonní číslo za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely vyhlašovatele, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 2 měsíců od ukončení soutěže. Správcem osobních údajů je vyhlašovatel soutěže. Zpracovatelem osobních údajů je provozovatel. V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení ve sdělovacích prostředcích, na Instagramu a webových stránkách vyhlašovatele nebo provozovatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob zajišťujících technickou stránku soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla vyhlašovatele, a dále práva dle § 8 a 49 zákona č. 110/2019 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese vyhlašovatele a je účinné okamžikem doručení vyhlašovateli. Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na výhru. Soutěžící dále uděluje souhlas s tím, že vyhlašovatel i provozovatel jsou oprávněni poskytnuté kontaktní údaje (tedy např. e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu) využít pro zasílání obchodních nabídek a sdělení týkajících se produktů, služeb, soutěží a dalších nabídek vyhlašovatele. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na provozovatele soutěže zasláním dotazu na adresu petr@storytlrs.cz nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

F. OSTATNÍ PODMÍNKY

Vyhlašovatel a provozovatel si vyhrazují právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit. Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována. Vyhlašovatel ani provozovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel ani provozovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy poštou. Vyhlašovatel a provozovatel si vyhrazují právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociální sítě Instagram nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele, provozovatele nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Instagram. Každý soutěžící zapojením do soutěže osvobozuje společnost Instagram od všech závazků s ní souvisejících. Společnost Instagram neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících. Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány pouze na adresu provozovatele alexandra.tejchmanova@storytlrs.cz.

V Praze dne 23.5.2022