Zákaz prodeje tabákových výrobků osobám mladším 18 let
Pulze logo

PULZE ON pravidla členství

Pravidla a podmínky věrnostního programu PULZE ON

19/04/2022


I. Základní ustanovení

 1. PULZE ON („PULZE ON“) je věrnostní program zaměřený na poskytování výhod pro zákazníky společnosti

Imperial Brands CR, s.r.o., IČO: 430 05 012, se sídlem Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Česká republika,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 4768 („Provozovatel“).

 1. Základem pro fungování věrnostního programu PULZE ON jsou tato Pravidla PULZE ON („Pravidla PULZE ON“), která určují práva a povinnosti členů programu („Člen“ a „Členství“).

 2. Provozovatel si vyhrazuje právo Pravidla PULZE ON kdykoliv aktualizovat či jinak měnit.

II. Vznik Členství

Zákazníci se stávají Členy PULZE ON na základě své svobodné vůle vyjádřené dobrovolnou registrací.

 1. Členem PULZE ON se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou v České republice, která zároveň splňuje dále stanovené podmínky Členství a provede řádnou registraci.

 2. Členství je bezplatné.

 3. Registrací do PULZE ON zájemce o Členství vyslovuje svůj souhlas s Pravidly PULZE ON.

 4. Registrace do PULZE ON se provádí:

 • na prodejnách v zastoupení Provozovatele, nebo

 • on-line na webových stránkách Provozovatele, a to prostřednictvím on-line formuláře.

 1. Při registraci do PULZE ON je zájemce o Členství povinen uvést pravdivé údaje a tyto průběžně aktualizovat Aktualizaci údajů uvedených při registraci je Člen povinen provést bez zbytečného odkladu po jejich změně.

 2. Členství v PULZE ON je nepřevoditelné a nepřechází na právního nástupce Člena.

III. Výhody členství v PULZE ON a jejich čerpání

Členové jsou odměňování podle výše získaných bodů, zejména za realizované nákupy prostřednictvím e-shopu PULZE, ale rovněž za další aktivity jako např. vyplnění dotazníků apod. Body nelze získat prostřednictvím nákupu v kamenných prodejnách.

 1. Aktuální přehled a podrobnosti ohledně přidělování bodů a poukázek, úrovni členství v PULZE ON a další podmínky týkající se poskytování výhod Členům jsou uvedeny a pravidelně aktualizovány na stránce Benefity. Přehled úrovní členství a výhod je nedílnou součástí těchto Pravidel PULZE ON. Pořadatel si vyhrazuje tyt podmínky aktualizovat či jinak měnit.

 2. Získané body mají platnost 24 měsících ode dne jejich připsání na zákaznický účet Člena. Po této době expirují. Pokud dojde k poklesu bodů pod dolní hranici příslušné úrovně, úroveň Členství klesne o jednu úroveň. Úroveň Členství nikdy nemůže klesnout pod úroveň 1.

 3. V případě zisku bodů za nákup na www.pulze.cz bude Členovi připsán 1 bod za každých uhrazených 10 Kč (příklad: při uhrazení částky 185 Kč bude připsáno 18 bodů). 5. Využití bodů – získané body pouze určují úroveň členství a dle této úrovně automaticky získáváte slevové poukázky na nákup zboží na e-shopu PULZE. Aktuální přehled a podrobnosti ohledně slevových poukázek jsou uvedeny a pravidelně aktualizovány na Benefity.

 4. Poukázky budou Členovi zasílány emailem. A zobrazeny v nákupním košíku.

 5. Poukázky na nákup u Provozovatele je možné využít pouze při nákupech online na e-shopu PULZE. Poukázky nelze vyměnit za peníze či za jinou protihodnotu. Platnost poukázky nelze prodloužit.

 6. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nesrovnalostí poukázku neakceptovat. Důvody neakceptace poukázky mohou být zejména, nikoliv však výlučně:

 • uplynutí doby platnosti poukázky,

 • pochybnost Provozovatele o pravosti poukázky,

 • zneužití poukázky či výhod Členství,

 • zánik Členství.

IV. Zrušení a zánik Členství

 1. Provozovatel je oprávněn s okamžitou účinností zrušit Členství:

 • v případě, že Člen vědomě uvedl nesprávné údaje při registraci nebo při změně, resp. aktualizaci údajů,

 • pokud Člen zneužil výhod Členství nebo se dopustil jiného jednání v rozporu s Pravidly PULZE ON,

 • pokud Člen odvolal souhlas se zpracováním svých osobních údajů nezbytných pro pokračování v členství,

 • v případě, že Člen nerealizoval během bezprostředně předcházejících dvou let žádný nákup prostřednictvím svého účtu.

 1. Provozovatel je povinen zrušit Členství bez zbytečného odkladu poté, co o to Člen požádá.

 2. Zrušením Členství zaniká.

 3. Členství v PULZE ON zaniká také z důvodů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů (např. v případě smrti Člena).

 4. Při zániku Členství zaniká také nárok na poskytnutí jakýchkoliv dosud neposkytnutých výhod či odměn se Členstvím souvisejících.

V. Zpracování a ochrana osobních údajů

Při vzniku a realizaci Členství v PULZE ON dochází ze strany Provozovatele ke zpracovávání osobních údajů Člena. Detailní podmínky, pravidla a zásady tohoto zpracování osobních údajů včetně práv a povinností subjektu údajů (Člena) jsou uvedeny v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“ dostupnému při registraci do PULZE ON a na webových stránkách Provozovatele.

VI. Mimosoudní řešení sporů

 1. Nepodaří-li se vyřešit případný spor Člena s Provozovatelem v souvislosti se Členstvím nebo přidělováním výhod a odměn v PULZE ON vzájemnou dohodou, může se Člen s návrhem na mimosoudní řešení takového sporu obrátit na:

Českou obchodní inspekci Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

e-mail: adr@coi.cz

web: adr.coi.cz

Člen rovněž může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí, na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Právní vztah mezi Provozovatelem a Členem se řídí výhradně českým právním řádem.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Odměny v rámci PULZE ON nejsou právně vymahatelné.

 2. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit či upravit Pravidla PULZE ON. Členové PULZE ON budou o těchto změnách informováni na www.pulze.cz nebo jiným vhodným způsobem.

 3. Záměrem Provozovatele je provozovat PULZE ON dlouhodobě, přesto si vyhrazuje právo jeho činnost kdykoliv ukončit.

 4. Tato Pravidla PULZE ON vydal Provozovatel jakožto pravidla závazná pro provozování PULZE ON v České republice.


Tato Pravidla PULZE ON nabývají účinnosti dne 19/04/2022.