Pulze logo

Όροι & Προϋποθέσεις Αγοράς

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PULZE

Προσοχή! Οι Χρήστες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους απαγορεύεται κατηγορηματικά να διενεργούν οποιαδήποτε ενέργεια στην Ιστοσελίδα και στο Eshop ή/και τηλεφωνικές παραγγελίες.

1. Γενικά για τη διενέργεια εξ αποστάσεως αγορών PULZE

1.1. Η διενέργεια εξ αποστάσεως αγορών προϊόντων PULZE, ράβδων καπνού iD, ράβδων τσαγιού iSENZIA και αξεσουάρ σχετικών με το PULZE (εφεξής «Προϊόντα»), πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος που είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα pulze.com/el/GR (εφεξής το «Eshop»). Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από τις αρχές του ισχύοντος Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Η οργάνωση, λειτουργία και ολοκλήρωση των πωλήσεων των Προϊόντων από απόσταση, πραγματοποιείται από την Imperial Brands Hellas Α.Ε. (εφεξής «η Imperial»).

Η πλοήγηση σας στο Eshop, η αγορά Προϊόντων μέσω αυτού ή μέσω τηλεφώνου, η εγγραφή στη λίστα για τη λήψη του δελτίου Νέων (newsletter) που αποστέλλεται από την Imperial, οι οποιεσδήποτε πληροφορίες, περιεχόμενο οποιαδήποτε μορφής όπως φωτογραφίες και βίντεο αλλά και ή ενημέρωση που παρέχεται από το Eshop, καθώς όλες οι δυνατότητες και λειτουργίες που παρέχονται μέσα από αυτό, απευθύνονται αποκλειστικά και μόνον σε πρόσωπα που πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις (καλούμενοι «Χρήστες»):

ι) είναι καπνιστές ή/και χρησιμοποιούν καπνικά προϊόντα ή/και ηλεκτρονικά τσιγάρα

ιι) είναι φυσικά πρόσωπα, που έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη ζωής (η ηλικία αυτή πρέπει να ισχύει κατά το χρόνο πρόσβασης στο Eshop),

ιιι) κατοικούν ή διαμένουν στην Ελλάδα και

iv) έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα

iv) έχουν δημιουργήσει λογαριασμό στο Eshop

Οι Χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν το Eshop προκειμένου να προβαίνουν σε παραγγελίες των σε αυτό πωλούμενων προϊόντων ή να τις ολοκληρώνουν τηλεφωνικά (στο εξής οι «Πελάτες). Η Imperial έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πώληση ή/και την παράδοση Προϊόντων σε οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο έχει οποιαδήποτε βάσιμη ένδειξη ότι δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις.

1.2. Η Imperial λαμβάνει στα πλαίσια του δυνατού, μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από τη χρήση προϊόντων καπνού καθώς και προϊόντων καπνού νέας γενιάς. Το Eshop έχει σαν μοναδικούς σκοπούς του, αφενός την ενημέρωση των Χρηστών και παροχή πληροφοριών σε αυτούς για τα Προϊόντα της Imperial και αφετέρου την εξ αποστάσεως πώληση των Προϊόντων στους ενδιαφερόμενους Πελάτες. Σε καμία περίπτωση, είτε το Eshop είτε τα περιεχόμενά του δεν αποτελούν υπόδειξη ή προτροπή για αγορά οποιουδήποτε Προϊόντος

Επισημαίνεται, ότι τα Προϊόντα εντάσσονται στην κατηγορία των νέων προϊόντων καπνού, κατά τον Νόμο 4419/2016 και ως εκ τούτου, οι Χρήστες αποκτούν πρόσβαση και χρησιμοποιούν το Eshop με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας κάθε ευθύνη, αναγνωρίζοντας και κατανοώντας πλήρως τους πιθανούς κινδύνους που αυτά μπορεί να έχουν για την υγεία τους.

1.3. Τόσο η πρόσβαση στο Eshop, όσο και η αγορά των Προϊόντων μέσα από αυτό, όπως και η τοποθέτηση τηλεφωνικών παραγγελιών, υπόκεινται:

• στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και

• στην Πολιτική Προστασίας του Απορρήτου της Imperial

(που στο εξής θα αναφέρονται αθροιστικά ως οι «Όροι και Προϋποθέσεις»).

Τεκμαίρεται, ότι οι Χρήστες που χρησιμοποιούν το Eshop, περιηγούνται σε αυτό, πραγματοποιούν αγορές μέσω αυτού, ή αξιοποιούν τις υπηρεσίες του, έχουν διαβάσει, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και δεσμεύονται από τους παρόντες όρους, χωρίς καμία εξαίρεση.

Στην περίπτωση που κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, θα πρέπει να απέχει από τη χρήση του Eshop και να μην πραγματοποιεί συναλλαγές μέσω αυτού.

Το υπόλοιπο περιεχόμενο και οι λειτουργίες της ιστοσελίδας www.pulze.com/el/GR διέπονται από τους ειδικούς Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας.

Η Imperial διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και ως εκ τούτου, προτείνεται στους Χρήστες/Πελάτες να τους ελέγχουν τακτικά. Παράλληλα η Imperial μπορεί να τροποποιεί το περιεχόμενο, τις λειτουργίες, τη μορφή, τη συμβατότητα, τη προσβασιμότητα, τον προορισμό της ιστοσελίδας και του Eshop, ανά πάσα στιγμή κατά την ελεύθερη κρίση της.

2.Δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα

2.1. Προκειμένου οι Χρήστες να διενεργήσουν αγορές μέσα από το Eshop θα πρέπει πρώτα να έχουν δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη μέσω της ιστοσελίδας. Παράλληλα η δημιουργία λογαριασμού Χρήστη επιτρέπει στην Imperial να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που έχει από την εφαρμοστέα νομοθεσία που διέπει τις πωλήσεις προϊόντων καπνού (και δη σχετικά με την απαγόρευση πώλησης, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων σε ανηλίκους). Τέλος, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποστολή οποιασδήποτε παραγγελίας και την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας εξ αποστάσεως (δια μέσου του Eshop ή/και τηλεφωνικά).

Τα ζητούμενα ως υποχρεωτικά δεδομένα είναι τα αναγκαία προκειμένου η Imperial να λάβει κάθε εύλογο πρόσθετο μέτρο προστασίας και κατά το δυνατόν εξασφάλισης ότι δεν θα προχωρήσουν στην πλοήγηση στο σύνολο του περιεχομένου τυχόν ανήλικοι και για σκοπούς ταυτοποίησης του Χρήστη από την Ιστοσελίδα.

Η συλλογή κι επεξεργασία των δεδομένων του εκάστοτε Χρήστη διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου της Imperial, και.

2.2. Ορθότητα υποβαλλόμενων δεδομένων

Τα στοιχεία που οι Χρήστες εισάγουν, θα πρέπει να είναι ακριβή, αληθή, και επικαιροποιημένα και να πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια που ο λογαριασμός Χρήστη παραμένει ενεργός. Εάν κάποιο από τα υποχρεωτικά στοιχεία αλλάξει, ο Χρήστης θα πρέπει να ενημερώσει την Imperial είτε μέσω email στο pulzecare@pulze.gr είτε μέσω της τηλεφωνικής γραμμής που είναι διαθέσιμη στο 800 100 2001 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 211 10 65005 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι Χρήστες ότι οποιαδήποτε ενημέρωση πραγματοποιείται (στο πλαίσιο των εννόμων υποχρεώσεων της Imperial ή στα πλαίσια περιπτώσεων ειδικής επικοινωνίας που προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης) στα στοιχεία επικοινωνίας που ο Χρήστης έχει δηλώσει κατά την δημιουργία του λογαριασμού του, θα θεωρείται ότι έχει πράγματι γίνει, ακόμα και αν δεν έχει παραδοθεί στο Χρήστη λόγω παροχής από το Χρήστη λάθος στοιχείων. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που για οποιονδήποτε λόγο που αφορά το Χρήστη (π.χ. λόγω βλάβης των τηλεπικοινωνιακών παρόχων του, λόγω μη ενημέρωσης της Imperial για αλλαγή στοιχείων κλπ.) δεν μπορεί να του παραδοθεί η ενημέρωση.

2.3. Ολοκλήρωση διαδικασίας δημιουργίας λογαριασμού

Μετά την παροχή/υποβολή των ως άνω δεδομένων και την επιτυχή δημιουργία Λογαριασμού, ο Χρήστης θα λάβει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Imperial στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να ενεργοποιήσει, μέσω ενός συνδέσμου, την εγγραφή του στην ιστοσελίδα. Η δημιουργία λογαριασμού Χρήστη παρέχει τη δυνατότητα στο Χρήστη, να συνδέεται στην ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τον μυστικό κωδικό πρόσβασης που έχει ορίσει κατά το στάδιο δημιουργίας του λογαριασμού του.

2.4. Διαγραφή Λογαριασμού – Λήξη της σύμβασης με την Imperial

Ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσει το λογαριασμό του, επιλέγοντας μέσα από αυτόν «Απενεργοποίηση». Με την απενεργοποίηση του λογαριασμού, τα δεδομένα του του αδρανοποιούνται και διατηρούνται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει εκ νέου τον λογαριασμό του, διαφορετικά, μόλις παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα τα δεδομένα του λογαριασμού Χρήστη θα διαγράφονται οριστικά.

Εάν ο Χρήστης επιθυμεί τα στοιχεία του λογαριασμού του να διαγραφούν αμέσως, τότε θα πρέπει είτε να στείλει email στη διεύθυνση pulzecare@pulze.gr περιγράφοντας το αίτημα του είτε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά στις γραμμές 800 100 2001 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 211 10 65005 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας).

Προσέξτε, ότι η απενεργοποίηση ή διαγραφή του λογαριασμού Χρήστη, δεν οδηγεί αυτομάτως και στην αφαίρεση του Χρήστη από την λίστα αποδεκτών των ενημερώσεων (Newsletter) της Imperial.

Η Imperial διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τους Παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή μέσω email στην διεύθυνση του Χρήστη, ειδοποιώντας παράλληλα το Χρήστη ότι μετά τη πάροδο εύλογης προθεσμίας θα απενεργοποιείται ο λογαριασμός Χρήστη.

Η Imperial δικαιούται να διαγράψει το λογαριασμό ενός Χρήστη, να αρνηθεί την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και το Eshop για οποιονδήποτε λόγο ιδίως όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος (όπως π.χ. σε περιπτώσεις κακόπιστης, παράνομης ή αντισυμβατικής συμπεριφοράς ). Σε μια τέτοια περίπτωση αυτή δεν αποκλείεται τα στοιχεία του Χρήστη που διαγράφηκε, να διατηρούνται να αποτραπεί η επανεγγραφή του ιδίου Χρήστη, εκ νέου στην ιστοσελίδα.

Εάν διαγραφεί ο λογαριασμός Χρήστη για οποιονδήποτε λόγο τότε ο Χρήστης δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ούτε την ιστοσελίδα καθώς ο Λογαριασμός είναι απαραίτητος για αυτό.

2.5 Πρόγραμμα Σύστησε το PULZE

Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού Χρήστη, κάθε Χρήστης θα αποκτά και θα έχει διαθέσιμο για το μέλλον, ένα κωδικό σύστασης ο οποίος θα είναι προσβάσιμος μέσω του λογαριασμού του, τον οποίο θα μπορεί να δίνει σε φίλους ή γνωστούς του, με τη σύσταση να εγγραφούν στο pulze.gr και να αγοράσουν προϊόντα μέσω του Eshop, επωφελούμενοι έκπτωσης 10€.

Για να τύχει εφαρμογής η έκπτωση θα πρέπει ο τρίτος που έλαβε τον εκπτωτικό κωδικό να τον εισαγάγει στο σχετικό πεδίο που υπάρχει διαθέσιμο κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας στο στάδιο της πληρωμής.

Προσοχή! Προσοχή! Ο Χρήστης θα πρέπει να χορηγεί τον εκπτωτικό κωδικό αποκλειστικά σε τρίτους που πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
α) είναι ενήλικες
β) είναι καπνιστές

Προκειμένου ο τρίτος, ο οποίος έχει λάβει τον εκπτωτικό κωδικό, να κάνει χρήση του θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) εφόσον έχει λογαριασμό Χρήστη στο pulze.gr, να μην έχει εγγεγραμμένη συσκευή

β) να μην έχει προβεί στο παρελθόν σε οποιαδήποτε αγορά μέσω του Eshop και

γ) η παραγγελία την οποία θα πραγματοποιήσει να έχει ελάχιστη αξία άνω των 11€ (προ της εφαρμογής της έκπτωσης).

Όταν ο τρίτος στον οποίο ο Χρήστης έχει χορηγήσει τον κωδικό σύστασης, εγγραφεί στο Pulze.Gr, προβεί σε αγορά οποιουδήποτε προϊόντος και παραλάβει την παραγγελία του, τότε ο Χρήστης θα αποκτά ένα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10€ που θα προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική του χρήση. Το εκπτωτικό κουπόνι θα καταχωρείται αυτόματα στον λογαριασμό Χρήστη του μέσω του οποίου ο Χρήστης θα έχει πρόσβαση σε αυτό.

Εάν ο τρίτος στον οποίο ο Χρήστης έχει χορηγήσει τον εκπτωτικό κωδικό δεν παραλάβει τα παραγγελθέντα προϊόντα ή τα επιστρέψει, το εκπτωτικό κουπόνι δεν θα χορηγείται στο Χρήστη ή θα ακυρώνεται.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των τρίτων προς τους οποίους ο Χρήστης δύναται να χορηγεί των εκπτωτικό κωδικό.

3. Όροι συναλλαγών - Παραγγελία

3.1. Μέσω του Eshop. διατίθενται προς πώληση τα Προϊόντα PULZE. Το Eshop απευθύνεται αποκλειστικά σε καταναλωτές λιανικής.

Ως καταναλωτής για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν αφορούν στην επαγγελματική του δραστηριότητα (εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια )·

Για να πραγματοποιήσει οποιοσδήποτε Πελάτης μια αγορά μέσα από το Eshop ή τηλεφωνικά, θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 1.1. ανωτέρω. Κατά την υποβολή της παραγγελίας του, ο Πελάτης δεσμεύεται ότι όλα τα στοιχεία που παρέχει στην Imperial είναι ορθά, αληθή και ακριβή. Η Imperial. διατηρεί το δικαίωμά της να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εάν διαπιστώσει ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο Χρήστης και τα οποία θα πρέπει να επαληθευτούν κατά την παράδοση των παραγγελθέντων Προϊόντων, τελικά δεν επαληθευτούν (ταυτοπροσωπία και ενηλικότητα).

3.2. Η Imperial έχει το δικαίωμα να επιλέγει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τα Προϊόντα που πωλεί μέσα από το Eshop της καθώς και να τα τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει οποτεδήποτε, χωρίς άλλη υποχρέωση και χωρίς να προηγηθεί ενημέρωση των Πελατών. Παράλληλα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές των πωλούμενων προϊόντων τις οποίες μπορεί να αναπροσαρμόζει κατά το δοκούν, επίσης χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη.

3.3. Ο Πελάτης βαρύνεται με την ορθή επιλογή του Προϊόντος που επιθυμεί να αγοράσει και την εν συνεχεία ορθή παραγγελίας του μέσω του Eshop ή τηλεφωνικά. Τονίζεται ότι η παρούσα ιστοσελίδα καθώς και το περιεχόμενο της δεν περιέχουν ούτε αποτελούν πρόταση σύναψης σύμβασης προς τον Πελάτη, αλλά πρόσκληση προς υποβολή πρότασης από τον τελευταίο. Η σύμβαση συνάπτεται πράγματι όταν ο Πελάτης, αφού έχει υποβάλλει παραγγελία λάβει το σχετικό email επιβεβαίωσης της παραγγελίας του κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.4. β) κατωτέρω.

Τα στάδια από το σημείο υποβολής της παραγγελίας μέχρι την σύναψη της σύμβασης αγοράς/πώλησης μεταξύ του Πελάτη και της Imperial είναι τα εξής:

α) Κάθε Πελάτης που έχει ήδη δημιουργήσει λογαριασμό Χρήστη, μπορεί να περιηγηθεί στο Eshop, να διαλέξει το Προϊόν που θέλει να αγοράσει και να το προσθέσει στο καλάθι αγορών του επιλέγοντας «Προσθήκη στο καλάθι». Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί το περιεχόμενο του καλαθιού του, αφαιρώντας προϊόντα ή τροποποιώντας τις ποσότητες που έχει επιλέξει. Παράλληλα μπορεί να δει το επί μέρους ή συνολικό κόστος των περιεχομένων του καλαθιού και το ενδεικτικό κόστος αποστολής τους.

β) Προ την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τις προσωπικές του πληροφορίες (στοιχεία και διεύθυνση τιμολόγησης που είχε καταχωρήσει κατά τη διαδικασία δημιουργίας του λογαριασμού του). Δίνεται η δυνατότητα στον Πελάτη να χρησιμοποιήσει διαφορετικά στοιχεία κατά την διενέργεια των αγορών του (π.χ. διεύθυνση παράδοσης ή τιμολόγησης), ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ (ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης) αφού κατά την παράδοση των παραγγελθέντων Προϊόντων θα πρέπει να λάβει χώρα η διαδικασία ελέγχου της ηλικίας του μέσω εγγράφου ταυτοποίησης, χωρίς την ολοκλήρωση της οποίας δεν μπορεί να γίνει παράδοση των Προϊόντων.

Για τον ίδιο λόγο ο Πελάτης, δεν μπορεί να στείλει τα Προϊόντα σε πρόσωπο άλλο από τον ίδιο, ούτε και να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την παραλαβή των Προϊόντων.

γ) Στη συνέχεια, ο Πελάτης λαμβάνει ενημερώνεται για τον τρόπο αποστολής των Προϊόντων και για την προθεσμία παράδοσης τους (αναλόγως φυσικά και του τόπου όπου αυτά πρέπει να παραδοθούν).

δ) Τέλος ο Πελάτης οδηγείται στην οθόνη όπου μπορεί να δει τη παραγγελία του συνολικά και να ελέγξει τα στοιχεία της. Εφόσον όλα είναι εντάξει, μπορεί να προχωρήσει στην παραγγελία των σχετικών Προϊόντων επιλέγοντας «Ολοκλήρωση Παραγγελίας», δηλώνοντας παράλληλα ότι αποδέχεται τους Όρους και Προϋποθέσεις. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, ο Πελάτης υποβάλλει πρόταση προς την Imperial για να συναφθεί η σύμβαση αγοράς των Προϊόντων που έχει επιλέξει.

3.4. Μόλις ο Πελάτης ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβολής της παραγγελίας, ο Πελάτης θα λάβει από την Imperial, ένα αυτοματοποιημένο email, το οποίο θα επιβεβαιώνει την λήψη της παραγγελίας. Η επιβεβαίωση αυτή ή η ενημέρωση για τυχόν ανώμαλη εξέλιξη της, μπορεί να γίνει και με άλλους τρόπους (π.χ. τηλεφωνικά ή με sms. Το επιβεβαιωτικό email, αποτελεί τη δήλωση αποδοχής από την Imperial της πρότασης που έχει υποβάλλει ο Πελάτης για τη σύναψη σύμβασης και επομένως η σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και της Imperial συνάπτεται τυπικά μόνον όταν η Imperial στείλει το επιβεβαιωτικό email δηλώνοντας ότι αποδέχεται την προσφορά του Πελάτη.

3.5. Η επόμενη ενημέρωση μέσω email που θα λάβει ο Πελάτης είναι όταν η παραγγελία του δοθεί προς παράδοση στην συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών. Το μήνυμα θα περιλαμβάνει και τα στοιχεία που απαιτούνται για να μπορεί ο Πελάτης να παρακολουθεί την πορεία της παραγγελίας του.

3.6 Άλλη ενημέρωση δεν θα λάβει ο Πελάτης, εκτός και αν υπάρχει κάποιος έκτακτος λόγος ή εάν υπάρχει το ενδεχόμενο να καθυστερήσει η παραγγελία του.

3.7 Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις παραγγελίες που υποβάλλονται τηλεφωνικώς.

4. Υπηρεσία συνδρομής PULZE

4.1. Στο pulze.com παρέχεται η υπηρεσία συνδρομής, σύμφωνα με την οποία ο Πελάτης δύναται να προκαθορίσει την ανά 28 ημέρες επαναλαμβανόμενη (αυτόματη) παράδοση σε αυτόν, επιλεγμένου αριθμού από κούτες iD ή/και iSENZIA (περιέχουσες 10 πακέτα έκαστη). Η υπηρεσία συνδρομής δεν ισχύει για κανένα άλλο προϊόν από αυτά που διατίθενται στο pulze.com, πέραν των ως άνω στην παρούσα παράγραφο αναφερόμενων. Διατίθενται 4 πακέτα συνδρομής, Bronze, Silver, Gold και Platinum, τα οποία προσφέρουν αναλογική προς το μέγεθος της παραγγελίας έκπτωση, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

Συνδρομή Bronze: 2 κούτες ανά 28 ημέρες / Τιμή κούτας: 29 € (από 30 €)
Συνδρομή Silver: 3 κούτες ανά 28 ημέρες / Τιμή κούτας 28.50 € (από 30 €)
Συνδρομή Gold: 4 κούτες ανά 28 ημέρες / Τιμή κούτας 28 € (από 30 €)
Συνδρομή Platinum: 5 κούτες ανά 28 ημέρες / Τιμή κούτας 27.50 € (από 30 €)

4.2. Ο Πελάτης μπορεί να δημιουργήσει τη συνδρομή του με έναν από τους κάτωθι τρόπους:

 1. Προσθέτοντας στο καλάθι του την ποσότητα από κούτες με τις επιλεγμένες γεύσεις iD ή/και iSENZIA που επιθυμεί να λαμβάνει ανά 28 ημέρες και κάνοντας κλικ στο κουμπί «ΣΥΝΔΡΟΜΗ» στις «ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΓΟΡΑΣ» στο καλάθι του και

 2. Πηγαίνοντας στη σελίδα της «ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» και ακολουθώντας τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη του.

5. Τιμές Προϊόντων

5.1. Οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στο Eshop είναι σε ευρώ, συμπεριλαμβάνουν τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και είναι συνολικές, που σημαίνει, ότι ο Πελάτης δεν θα επιβαρυνθεί με επιπλέον κόστος αντικαταβολής και αποστολής των Προϊόντων. Η Imperial μπορεί να θέτει μέγιστα όρια παραγγελίας, τα οποία μπορεί να τροποποιεί. Σε κάθε περίπτωση θα ισχύει εκείνο το μέγιστο όριο παραγγελίας που αναγράφεται στην ιστοσελίδα κατά τον χρόνο της παραγγελίας για τον κάθε κωδικό προϊόντος. Η Imperial διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αλλάζει οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση την εμπορική της πολιτική σε σχέση με το κόστος παράδοσης και του τρόπους πληρωμής, εφόσον όμως έχει ενημερώσει τον Πελάτη πριν από τη σύναψη της εκάστοτε αγοράς.

5.2. Εξυπακούεται, ότι η Imperial έχει το δικαίωμα να διαμορφώνει τις τιμές των Προϊόντων της ελεύθερα, όπως και να τις τροποποιεί και να αλλάζει ή να αποσύρει τυχόν προσφορές της οποτεδήποτε χωρίς να χρειάζεται να προειδοποιεί προηγουμένως τους Πελάτες της. Οι Πελάτες, οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή ή/και προσφορά από την σχετική ανάρτηση της τιμής των Προϊόντων στο Eshop (οι οποίες θα ισχύουν για μελλοντικές αγορές) αποδέχονται ρητά αυτό το δικαίωμα της Imperial. Αν και η Imperial καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες, οι περιγραφές, τα χαρακτηριστικά και οι τιμές που εμφανίζονται στο Eshop είναι ορθές και πλήρεις, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπάρχουν σφάλματα.

6. Τρόποι πληρωμών

6.1. Για αγορές Προϊόντων που πραγματοποιούνται μέσω του Eshop, ο αποδεκτοί τρόποι πληρωμής είναι:

α) με αντικαταβολή (μετρητά ή κάρτα) κατά την παράδοση της παραγγελίας (το ανώτατο κάθε φορά επιτρεπτό όριο για την πληρωμή σε μετρητά υπόκειται στους περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας)

β) με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

6.2. Αν ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής είναι με πιστωτική κάρτα, τότε η σχετική διαδικασία θα διεκπεραιώνεται μέσω του εκάστοτε αναγνωρισμένου χρηματοπιστωτικού οργανισμού με τον οποίο η Imperial συνεργάζεται και ο οποίος παρέχει κατά δήλωσή του πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας που απαιτούνται για την διεκπεραίωση ηλεκτρονικών πληρωμών.

Ο εκάστοτε χρηματοπιστωτικός οργανισμός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος τόσο για την ολοκλήρωση της πληρωμής όσο και για την συλλογή και επεξεργασία των υποβαλλόμενων στοιχείων πληρωμής . Ως εκ τούτου, εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα κατά την διαδικασία πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας αρμόδιος για την επίλυσή του είναι ο εκάστοτε χρηματοπιστωτικός οργανισμός.

Επισημαίνεται, ότι η Imperial δεν έχει πρόσβαση, δεν αποθηκεύει και δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία των καρτών που οι Πελάτες χρησιμοποιούν για την πληρωμή των παραγγελιών τους.

Η Imperial μπορεί να μην αποδεχτεί κάποια παραγγελία ή ακόμα και να υπαναχωρήσει από την πώληση εάν διαπιστώσει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή ανακρίβεια ως προς τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιείται για την πληρωμή.

7. Τρόποι παράδοσης

7.1. Η παράδοση των παραγγελθέντων Προϊόντων γίνεται μέσω εξωτερικού συνεργάτη – μεταφορέα. Ο Πελάτης ενημερώνεται ηλεκτρονικά, όταν το προϊόν είναι έτοιμο προς αποστολή, μέσω email.

7.2. Τα πωλούμενα μέσω του Eshop Προϊόντα, προορίζονται προς παράδοση μόνον εντός Ελλάδας και η Imperial δεν δέχεται παραγγελίες για παράδοση Προϊόντων στο εξωτερικό.

7.3. Ο Πελάτης δεν επιβαρύνεται με τα μεταφορικά κόστη για αγορές άνω των τριάντα (30) ευρώ. Για αγορές κάτω των δεκαπέντε (20) ευρώ, ο Πελάτης επιβαρύνεται με μεταφορικά κόστη ύψους τριών (3) ευρώ. Ωστόσο η Imperial έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους αλλά και τους όρους παράδοσης των Προϊόντων και να μεταβάλλει τα μεταφορικά κόστη οποιαδήποτε στιγμή.

7.4. Μετά από την παράδοση του προϊόντος, στον εξωτερικό συνεργάτη-μεταφορέα, δρομολογείται η αποστολή της παραγγελίας η οποία λαμβάνει χώρα εντός των χρονικών περιθωρίων που προβλέπονται από τον εξωτερικό συνεργάτη-μεταφορέα, αναλόγως φυσικά και της διεύθυνσης παράδοσης.

Όταν η παραγγελία αποσταλεί, ο Πελάτης λαμβάνει ειδοποιητικό μήνυμα στο δηλωθέν κινητό του τηλέφωνο με τον κωδικό παρακολούθησης της της παραγγελίας ώστε να μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξή της σε πραγματικό χρόνο.

Ισχύουν οι εξής προθεσμίες οι οποίες ξεκινάνε από το χρονικό σημείο κατά το οποίο αποστέλλεται στον Πελάτη το μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας:

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ E-MAIL ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΩΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

 • Αυθημερόν παραδόσεις για παραγγελίες έως τις 12:00 (εργάσιμες ημέρες) προς Αττική

 • 1-3 ημέρες - Προς χερσαίους προορισμούς & νησιώτικους προορισμούς

 • 1-4 ημέρες - Προς δυσπρόσιτες περιοχές

Η ημερομηνία παράδοσης των Προϊόντων μπορεί να μεταβάλλεται για λόγους ανωτέρας βίας και γενικότερα γεγονότων που ξεφεύγουν από την επιρροή και τον έλεγχο της Imperial Στην περίπτωση αυτή, η Imperial θα ενημερώνει τον Πελάτη σχετικά (είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email ή γραπτού μηνύματος).

7.5. Η Imperial δεν φέρει ευθύνη όπου ο υπάλληλος του εξωτερικού συνεργάτη-μεταφορέα επιχειρήσει παράδοση σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες προθεσμίες αλλά δεν μπορέσει να παραδώσει τη παραγγελία για λόγους που αφορούν τον Πελάτη (π.χ. λόγω απουσίας του). Σε αυτή την περίπτωση θα αφήνει στην υποδειχθείσα διεύθυνση παράδοσης ένα ενημερωτικό σημείωμα ότι επιχειρήθηκε παράδοση.

7.6. ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:

Ο Πελάτης οφείλει να παραλάβει αυτοπροσώπως την παραγγελία του όπως και να διαθέτει τα κατάλληλα έγγραφα ταυτοποίησής του που να αποδεικνύουν αφενός ότι είναι το πρόσωπο που έχει δημιουργήσει το Λογαριασμό Χρήστη (σύμφωνα με το άρθρο 2) και αφετέρου την ηλικία του. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο εξωτερικός συνεργάτης-μεταφορέας δικαιούται να αρνηθεί την παράδοση της παραγγελίας η οποία και θα επιστρέφεται στην Imperial. Η σύμβαση αγοραπωλησίας θα ακυρώνεται αυτομάτως και θα θεωρείται ότι ουδέποτε καταρτίστηκε αφού ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας και της ηλικίας του Πελάτη κατά την παράδοση της παραγγελίας αποτελούν ουσιώδη και βασική προϋπόθεση και όρο της σύμβασης στον οποίο η Imperial προσέβλεψε κατά το χρόνο λήψης της παραγγελίας του Πελάτη και την κατάρτιση της σύμβασης.

7.7. Απαλλαγή ευθύνης της Imperial σχετικά με τους τρόπους παράδοσης.

Η Imperial δεν εγγυάται την προσήκουσα και εμπρόθεσμη παράδοση της παραγγελίας στον Πελάτη, καθότι η παράδοση της λαμβάνει χώρα μέσω του εξωτερικού συνεργάτη-μεταφορέα (Το ίδιο ισχύει και για παραδόσεις παραγγελιών που επιχειρούνται εν μέσω απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών, απεργιών, θεομηνιών κλπ.)

Η Imperial Brands Hellas Α.Ε. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το κόστος μεταφοράς ή οποιαδήποτε αλλαγή του κόστους μεταφοράς η οποία θα γνωστοποιηθεί στους πελάτες από την εταιρεία ταχυμεταφορών για λόγους που σχετίζονται με την εταιρεία ταχυμεταφορών (ο Πελάτης δύναται να επιβαρυνθεί με τυχόν κόστος φύλαξης από την εταιρεία ταχυμεταφορών για την μη παραλαβή του προϊόντος κατά τις αναφερόμενες ανωτέρω ημερομηνίες παράδοσης).

8. Υπαναχώρηση

8.1. Νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο Πελάτης (φυσικό πρόσωπο – καταναλωτής) μπορεί να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση χωρίς αιτιολογία απλά επειδή άλλαξε γνώμη, δηλώνοντάς το ρητά στην Imperial οποτεδήποτε εντός 14 ημερών από τότε που απέκτησε την φυσική κατοχή των αγαθών ή για την περίπτωση μιας παραγγελίας με πολλά Προϊόντα τα οποία παραδίδονται χωριστά, από τότε που ο Πελάτης απέκτησε την φυσική κατοχή του τελευταίου Προϊόντος.

Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης του, ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει την Imperial για την απόφαση του να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες διαβιβάζοντας μια σαφή δήλωση υπαναχώρησης, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους):

 • επιστολή με ταχυδρομείο ή κούριερ

 • τηλεφωνικά στο 800 100 2001 (από σταθερό χωρίς χρέωση) ή 211 10 65005 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας)

 • με email στο pulzecare@pulze.gr

 • συμπληρώνοντας το Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

Σε περίπτωση αποστολής της δήλωσης υπαναχώρησης με e-mail η Imperial θα επιβεβαιώσει στον Πελάτη σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) της λήψης της το συντομότερο δυνατόν.

Για να είναι νόμιμη η υπαναχώρηση, θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στην Imperial, το αργότερο εντός 14 ημέρων από την παραλαβή της παραγγελίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω και να επιστραφούν τα Προϊόντα της παραγγελίας εντός επιπλέον 14 ημερών από την ενημέρωση προς την Imperial για την υπαναχώρηση. Βασική προϋπόθεση για να είναι έγκυρη η δήλωση υπαναχώρησης, είναι το προϊόν να είναι σφραγισμένο.

8.2. Υποχρεώσεις του Πελάτη για την επιστροφή του Προϊόντος στο πλαίσιο της υπαναχώρησης.

α) Ο Πελάτης πρέπει να στείλει πίσω τα Προϊόντα ή να τα παραδώσει στην Imperial με αποστολή ή παράδοση στα εξής στοιχεία:

Κλεισθένους 300, 15344, Γέρακας Αττικής, εντός της προθεσμίας των 14 ημερών από την παραλαβή τους.

β) Ο Πελάτης επιβαρύνεται με την άμεση δαπάνη επιστροφής των Προϊόντων η οποία προκύπτει από τον τιμοκατάλογο της εκάστοτε εταιρείας ταχυμεταφορών που τυχόν επιλέξει ο Πελάτης.

γ) Ο Πελάτης φέρει από τον νόμο την ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των Προϊόντων προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος προκειμένου ο Πελάτης να μπορέσει να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία τους. Προκειμένου ο Πελάτης να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των Προϊόντων που αγόρασε οφείλει να τα χειρίζεται και να τα εξετάζει με ιδιαίτερη επιμέλεια.

δ) Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή Προϊόντος από τον Πελάτη θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

 • θα πρέπει το Προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε (με την επιφύλαξη της παραγράφου γ ανωτέρω),

 • εφόσον έχει ανοιχθεί η αρχική συσκευασία του, θα πρέπει αυτή να είναι ακέραιη, χωρίς φθορές ή σκισίματα και να επιστρέφεται μαζί με το Προϊόν,

 • θα πρέπει το Προϊόν και η συσκευασία του να είναι πλήρη

 • θα πρέπει να φέρει μαζί του όλα τα έγγραφα τα οποία το συνόδευαν κατά την παραλαβή του από τον Πελάτη. Σε περίπτωση λείπουν συνοδευτικά έγγραφα του Προϊόντος η Imperial δεν θα είναι σε θέση να ταυτοποιήσει το Προϊόν με μια συγκεκριμένη παραγγελία και ως εκ τούτου πιθανόν να αρνηθεί την επιστροφή

θ) Δεν μπορεί να επιστραφεί λόγω υπαναχώρησης, ένα Προϊόν στο οποίο έχουν γίνει παρεμβάσεις (π.χ εγχάραξη).

ι) Δεν επιστρέφονται επίσης ατομικές συσκευασίες ράβδων καπνού iDs και ράβδων τσαγιού iSENZIA. Επιτρέπεται μόνον η επιστροφή κούτας που περιέχει δέκα (10), συσκευασίες iDs ή iSENZIA, εφόσον η κούτα δεν έχει ανοιχθεί ή/και αλλοιωθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

8.3. Συνέπειες της υπαναχώρησης– και επιστροφή χρημάτων

α) Εάν ο Πελάτης επιλέξει να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7.1. και υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7.2 δ, η Imperial θα του επιστρέψει το αντίτιμο της παραγγελίας το οποίο αυτός κατέβαλε (επιφυλασσόμενη να παρακρατήσει το ποσό που αντιστοιχεί στην τυχόν απομείωση της αξίας του), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η Imperial δικαιούται να μην προβεί στην επιστροφή των χρημάτων προς τον Πελάτη μέχρι να λάβει πίσω τα Προϊόντα.

Σε περίπτωση που η παραγγελία αφορούσε περισσότερα Προϊόντα και ο Πελάτης επιλέξει να επιστρέψει μόνον μέρος αυτών ή σε περίπτωση που μόνον μέρος των παραγγελθέντων προϊόντων πληροί της προϋποθέσεις του άρθρου 7.2. δ), η Imperial θα επιστρέψει τα χρήματα που αναλογούν στο μέρος των Προϊόντων που πληροί τις προϋποθέσεις για την επιστροφή Προϊόντων .

β) Ο Πελάτης αποδέχεται ρητώς η Imperial να επιστρέψει τα χρήματα πραγματοποιώντας κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που αυτός θα της υποδείξει (μόνον εφόσον η πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί με μετρητά). Για να γίνει αυτό, ο Πελάτης θα πρέπει να συμπληρώνει στην φόρμα υπαναχώρησης τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού στον οποίον θέλει να γίνει η κατάθεση των χρημάτων της επιστροφής. Η φόρμα αυτή θα πρέπει να εσωκλείεται στην συσκευασία του Προϊόντος που επιστρέφεται. Ο Πελάτης φέρει την ευθύνη για την γνωστοποίηση στην Imperial των ορθών στοιχείων της επιστροφής και αναγνωρίζει ότι η κατάθεση των χρημάτων στο λογαριασμό που έχει υποδείξει στην Imperial συνιστά πλήρη επιστροφή χρημάτων και κατ’ επέκταση θα θεωρείται ότι η Imperial έχει εκπληρώσει την υποχρέωση της για την επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση που η πληρωμή έχει γίνει μέσω κάρτας τα χρήματα θα επιστρέφονται στην κάρτα.

9. Προϊόντα με πραγματικά ελαττώματα ή με έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων

9.1. Η Imperial καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να παραδίδει στον κάθε Πελάτη το Προϊόν που παρήγγειλε και το οποίο θα φέρει τις συνομολογημένες ιδιότητες και θα είναι απαλλαγμένο από πραγματικά ελαττώματα σύμφωνα με το άρθρο 534 του Αστικού Κώδικα.

Στην απίθανη περίπτωση που ο Πελάτης παραλάβει κάποιο προϊόν με ελαττώματα ή εμφανιστεί κάποιο άλλο πρόβλημα, ο Πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την Imperial στο τηλέφωνο 800 100 2001 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) ή 211 10 65005 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) ή να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο pulzecare@pulze.gr προκειμένου να αναφέρει το πρόβλημα αυτό και να λάβει καθοδήγηση.

9.2. Εφόσον αποδειχθεί ότι το προϊόν είναι πράγματι ελαττωματικό ή ότι του λείπουν οι συμφωνημένες ιδιότητες και εφόσον η ενημέρωση του Πελάτη προς την Imperial έχει γίνει εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από την εγγύηση ή/και τον νόμο τότε η Imperial θα επικοινωνεί με τον Πελάτη προκειμένου να τον ενημερώσει για τον τρόπο που το πρόβλημα μπορεί να διορθωθεί ή εφόσον επιβάλλεται, για τον τρόπο αντικατάστασης του προϊόντος αυτού με άλλο. Εξαίρεση αποτελούν εκείνες οι περιπτώσεις που αυτό είτε είναι αδύνατο να γίνει είτε απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες.

Στις περιπτώσεις ευθύνης της Imperial για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, ο Πελάτης δικαιούται επιπλέον, να επιλέξει είτε να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Αυτό δεν ισχύει εάν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

10. Εγγύηση

10.1. Η εγγύηση για τα Προϊόντα παρέχονται από την Imperial Για τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ο Πελάτης θα πρέπει είτε να έχει εγγράψει την συσκευή του (δηλαδή, τον σειριακό αριθμό του) στον Λογαριασμό του στο pulze.gr είτε να προσκομίζει και την απόδειξη αγοράς του Προϊόντος κατά το χρόνο υποβολής αιτήματος κάλυψης εκ της εγγύησης, αλλιώς δεν θα είναι δυνατόν να παρασχεθεί η σχετική κάλυψη από την εγγύηση. Ο χρόνος εγγύησης αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον από την ημερομηνία της απόδειξης αγοράς του Προϊόντος και με ισχύ 1 έτους, από τον κατασκευαστή.

10.2. Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος, το καλώδιο USB, καλύπτονται από εγγύηση 1 έτους, από τον κατασκευαστή.

11. Υπηρεσίες υποστήριξης του Πελάτη μετά την πώληση

Η Imperial καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξυπηρετεί πλήρως τους Πελάτες της. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα στα Προϊόντα μετά την πώληση τους, οι Πελάτες μπορούν να απευθύνονται στις τηλεφωνικές γραμμές 800 100 2001 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 211 10 65005 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) που λειτουργούν 09:00-23:00, όλες τις ημέρες τις εβδομάδας.

12. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

12.1 Ενώ η Imperial έχει λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα και στο Eshop, το περιεχόμενο τους παρέχεται «ως έχει» και η Imperial δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου αυτού. Επιπλέον, δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας και του Eshop θα είναι αδιάκοπη και δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν από αυτή την πιθανή μη διαθεσιμότητα.

12.2 Η πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας και του Eshop γίνεται με προσωπική ευθύνη του κάθε Χρήστη και η Imperial δεν εγγυάται ότι η χρήση τους ή οποιουδήποτε υλικού που έχει ληφθεί από εκεί, δεν θα προκαλέσει ζημιά σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της απώλειας δεδομένων ή προσβολής ενός υπολογιστή με ιό. Η Imperial δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ιού ή άλλου είδους προσβολής ενός υπολογιστή από κακόβουλο πρόγραμμα. Συνιστάται να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (όπως εγκατάσταση κατάλληλου λογισμικού προστασίας από ιούς) και τείχη προστασίας, πριν από τη λήψη πληροφοριών ή εικόνων από την ιστοσελίδα και το Eshop.

12.3 Με την επιφύλαξη του όρου 11.5 παρακάτω, η Imperial δεν καθίσταται υπεύθυνη για οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ζημίες (ανεξάρτητα από το εάν η Imperial ήταν ενημερωμένη ή γνώριζε για την πιθανότητα επέλευσης τέτοιων ζημιών) που μπορούν να προκύψουν βάσει αξίωσης από ή σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας και του Eshop, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε αδικοπραξίας, αμέλειας, παραβίασης σύμβασης, παραπλανητικής δήλωσης (εκτός εάν πρόκειται για δόλια ψευδή δήλωση), παραβίασης διανοητικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε νόμου ή άλλως:

12.3.1 τυχόν έμμεσες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες·

12.3.2 τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από αλλαγές που έγιναν στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας και του Eshop από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη·

12.3.3 οποιαδήποτε απώλεια δραστηριότητας, δεδομένων, κερδών, εσόδων, υπεραξίας, χρήσης ή προσδοκώμενης εξοικονόμησης·

12.3.4 απώλειας ή ζημίας δεδομένων και αρχείων του Χρήστης ή τρίτων·

12.3.5 για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία να φέρει η Imperial εις πέρας τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τους Όρους και Προϋποθέσεις, εφόσον οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία οφείλεται σε αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου της, ήτοι: ανωτέρα βία, κυβερνητική πράξη, πόλεμο, πυρκαγιά, πλημμύρα, έκρηξη ή εμφύλια αναταραχή, βλάβη στην τεχνολογία πληροφοριών ή στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, αδυναμία τρίτου (συμπεριλαμβανομένης της μη παροχής δεδομένων) και συνδικαλιστική δράση (π.χ. απεργία).

12.4 Εκτός αν προβλέπεται ρητά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, η Imperial εξαιρεί, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, όλες τις δηλώσεις περί ευθύνης, τους όρους και τις εγγυήσεις, είτε έχουν προβλεφθεί ρητώς, είτε υποδηλώνονται (από τον νόμο ή με άλλο τρόπο).

12.5 Η Imperial δεν επιδιώκει να αποκλείσει ή να περιορίσει την ευθύνη της για:

12.5.1 θάνατο ή σωματικό τραυματισμό που προκλήθηκε από δική της αμέλεια.

12.5.2 απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση·

12.5.3 ττυχόν όρους που απορρέουν από τον Ελληνικό νόμο 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει και έχει κωδικοποιηθεί με την Υπουργική Απόφαση 5338/2018 (ΦΕΚ Β 40/17.01.2018) δυνάμει του Ελληνικού νόμου 4512/2018,

12.5.4 οποιαδήποτε ευθύνη που απορρέει από τον Ελληνικό νόμο 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει και έχει κωδικοποιηθεί με την Υπουργική Απόφαση 5338/2018 (ΦΕΚ Β 40/17.01.2018) δυνάμει του Ελληνικού Νόμου 4512/2018,

12.5.5 οποιοδήποτε θέμα για το οποίο θα ήταν παράνομο να αποκλείσει ή να επιχειρήσει να αποκλείσει την ευθύνη της.

13. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Η Imperial και ο Πελάτης συμφωνούν ότι οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με ή από τη χρήση του Eshop και των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

14. Τελικές διατάξεις

14.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν οποιασδήποτε άλλης προηγούμενης συμφωνίας των μερών.

14.2. Εάν κάποια διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη από τα δικαστήρια, θα διαχωριστεί από τους υπόλοιπους Όρους και Προϋποθέσεις, χωρίς να επηρεαστεί η ισχύς αυτών.

14.3 Καμία καθυστέρηση ή αποτυχία εκ μέρους της Imperial να ασκήσει οποιαδήποτε εξουσία, οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικο μέσο βάσει αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως παραίτηση από αυτά, ούτε οποιαδήποτε μεμονωμένη ή μερική άσκηση τέτοιων εξουσιών, δικαιωμάτων ή ενδίκων μέσων θα αποκλείσει οποιαδήποτε άλλη ή περαιτέρω άσκηση τους.

14.4. Εναλλακτική επίλυση των διαφορών: Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πελάτης που οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Eshop μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη εδώ η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές και τους προμηθευτές να υποβάλουν τις τυχόν διαφορές, που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου, σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου.

Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι : το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE) – Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr και url .

Βασική προϋπόθεση για να κάνει χρήση της διαδικασίας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς είναι, ο Πελάτης να έχει προηγουμένως επικοινωνήσει με την Imperial στην κατεύθυνση εξεύρεσης λύσης.

Για πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών ή την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών ανατρέξτε στη σελίδα .

Τελευταία ενημέρωση: 28/06/2023