Pulze logo

Όροι & Προϋποθέσεις Προγράμματος Επιβράβευσης PULZE ON

1. Γενικοί όροι

1.1. Το Πρόγραμμα PULZE ON ("Πρόγραμμα" ή "PULZE ON") της εταιρείας με την επωνυμία «Imperial Brands Hellas Α.Ε.» (“IBΗ” ή “Εταιρεία”), με έδρα τον Γέρακα, Αττικής (Κλεισθένους 300), είναι πρόγραμμα παροχών, προσφορών, προνομίων & υπηρεσιών προς τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα (“Μέλη”), μέσω της συλλογής προκαθορισμένου αριθμού πόντων για κάθε Ευρώ που δαπανούν για αγορά προϊόντων PULZE της Εταιρείας (“Πόντοι”), αλλά και με βάση άλλες προϋποθέσεις τις οποίες θα ορίζει κάθε φορά η Εταιρεία.

1.2. Στο Πρόγραμμα μπορείς να συμμετάσχεις για όσο χρόνο επιθυμείς συλλέγοντας Πόντους με τις αγορές σου, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ορίζει κάθε φορά η Εταιρεία και κατατάσσεσαι σε βαθμίδες, ώστε να απολαμβάνεις προνόμια, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με την βαθμίδα.

2. Έννομη σχέση

2.1. Οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις του Προγράμματος (“Όροι”) ρυθμίζουν την έννομη σχέση μεταξύ της Εταιρείας και των Μελών, τον τρόπο συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ως και τον τρόπο συγκέντρωσης Πόντων.

2.2. Οι εν λόγω Όροι δύνανται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε μονομερώς από την Εταιρεία κατά τη διακριτική της ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση. H Εταιρεία θα ενημερώνει τα Μέλη για κάθε αλλαγή στους Όρους με την αναδημοσίευση αυτών σε κάθε επόμενη έκδοση του παρόντος. Στα πλαίσια του Προγράμματος, η Εταιρεία καθορίζει τους κανόνες, τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συλλογή και εξαργύρωση Πόντων έναντι των προσφερόμενων προϊόντων.

2.3. Διευκρινίζεται ότι οι συλλεγόμενοι Πόντοι αποτελούν μονάδα υπολογισμού του Προγράμματος. Οι κανόνες συγκέντρωσης Πόντων και εξαργύρωσης κουπονιών καθορίζονται αποκλειστικά από την Εταιρεία η οποία διατηρεί το δικαίωμα, να μεταβάλει μονομερώς και οποτεδήποτε, άνευ αιτιολογίας τα παραπάνω δεδομένα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2.4. Στην περίπτωση μεταβολής των Όρων, θα ακολουθεί άμεση γνωστοποίηση των αλλαγών μέσω της ιστοσελίδας www.pulze.com/el-GR.

2.5. Το Πρόγραμμα δεν ισχύει σε περίπτωση απαγόρευσης ή περιορισμού από το νόμο. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς καμία προειδοποίηση να ακυρώσει, όλoυς τους Πόντους, τα κουπόνια, τις προσφορές, ως και την ιδιότητα του Μέλους σε περίπτωση παράβασης των κανόνων ορθής λειτουργίας του Προγράμματος, από το ίδιο το Μέλος.

3. Υποχρεώσεις του Μέλους

3.1. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι αυστηρά προσωπική και δεν δύναται να μεταβιβαστεί ή να εκχωρηθεί από το Μέλος σε οποιονδήποτε τρίτο.

3.2. Οι Πόντοι συλλέγονται και τηρούνται και τα κουπόνια εξαργυρώνονται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους του Προγράμματος, όπως εκάστοτε ισχύουν και υπό το πρίσμα της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

3.3. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, διάθεση, πώληση, παραχώρηση, ανταλλαγή, προώθηση ή μεταφορά των Πόντων ή των κουπονιών απαγορεύεται ρητά. Πόντοι που δε συγκεντρώθηκαν ή δεν τηρήθηκαν σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος ή αποτελούν προϊόν κακόβουλης ή παράνομης ενέργειας είναι αυτοδικαίως άκυροι και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν.

3.4. Οι εν λόγω Πόντοι θα αφαιρούνται από το λογαριασμό του εκάστοτε Μέλους. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την ορθή χρήση του Προγράμματος από το Μέλος για όλη τη διάρκεια της συμμέτοχης του Μέλους στο Πρόγραμμα.

3.5. Σε περίπτωση αθέτησης από το Μέλος οποιουδήποτε εκ των Όρων του Προγράμματος, η Εταιρεία δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αποκλείει άμεσα το Μέλος από οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική προσφορά του Προγράμματος, να αναστέλλει ή/και να καταργεί τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα, καθώς και να ακυρώνει όλους τους Πόντους που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος.

3.6. Σε κάθε περίπτωση παράνομης χρήσης των Πόντων του Προγράμματος ή/και παραβίασης οιουδήποτε όρου του Προγράμματος η Εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της και κάθε νόμιμης αξίωσης και επιδίωξης δικαιώματος της ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων και αρχών.

4. Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής και πραγματοποίησης εγγραφής ως μέλους του PULZE ON

4.1. Για την εγγραφή σου ως Μέλους στο PULZE ON θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:
• Να είσαι ενήλικος (που κατοικεί ή διαμένει στην Ελλάδα), ήτοι 18 ετών και άνω και να έχεις πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα
• Να έχεις ή να δημιουργήσεις λογαριασμό στο pulze.com
• Να έχεις κάνει εγγραφή και να έχεις αποδεχτεί τους όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου του Προγράμματος.

4.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την ενεργοποίηση του λογαριασμού σου ή να παύσει την πρόσβαση σου σε αυτόν (προσωρινά ή οριστικά) όταν έχει εύλογες υπόνοιες ή διαπιστώσει κατά την κρίση της ότι δεν πληροίς τις ως άνω προϋποθέσεις ή ότι παραβιάζεις τους όρους του Προγράμματος, χωρίς να έχει ως προς αυτό υποχρέωση τήρησης προθεσμίας προειδοποίησης ή αποζημίωσης.

5. Διαδικασία εγγραφής

5.1. Εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, θα πρέπει να εισέλθεις στην σελίδα εγγραφής του PULZE ON, όπου εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα στοιχεία που είχες δηλώσει κατά την εγγραφή σου στο pulze.com. Θα πρέπει να επιβεβαιώσεις ότι τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι ορθά, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να αποδεχτείς τους όρους και τις προϋποθέσεις και να ενημερωθείς για την πολιτική απορρήτου, ολοκληρώνοντας την εγγραφή σου.

5.2. Ολοκληρωμένη Εγγραφή ορίζεται η Εγγραφή που έχει στο Προφίλ του Μέλους συμπληρωμένα τα πεδία: Τίτλος, Όνομα, Επώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, Διεύθυνση email, Τηλέφωνο, Διεύθυνση και Ταχυδρομικός κώδικας.

5.3. Η Εταιρεία δύναται να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση συμμετοχής κατά την διακριτική της ευχέρεια.

6. Πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσα από τον λογαριασμό σου στο PULZE ON

6.1. Στον λογαριασμό σου στο PULZE ON, θα μπορείς να βλέπεις:

Α. Τα προσωπικά σου στοιχεία, που είχες δηλώσει κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σου στο pulze.com,

Β. Το σύνολο των Πόντων που έχεις συλλέξει καθώς και την βαθμίδα του Προγράμματος στην οποία βρίσκεσαι.

Γ. Τα κουπόνια που έχεις διαθέσιμα προς εξαργύρωση.

7. Βαθμίδες

7.1. Το Πρόγραμμα διαθέτει πέντε (5) βαθμίδες, στις οποίες εντάσσεσαι με βάση τoν αριθμό των Πόντων που έχεις συλλέξει με την πραγματοποίηση αγορών μέσα από την ιστοσελίδα www.pulze.gr, με την συμμετοχή σου σε έρευνες του PULZE ON, καθώς και με όποιο άλλο τρόπο ορίζει κάθε φορά η Εταιρεία.

7.2. Η κάθε βαθμίδα προσφέρει διαφορετικά προνόμια, τα οποία παρατίθενται αναλυτικά κατωτέρω και τα οποία αυξάνονται όσο αυξάνει η βαθμίδα στην οποία εντάσσεσαι.

7.3. Η κατανομή στην κάθε μία από τις 5 βαθμίδες του Προγράμματος πραγματοποιείται ως εξής:
Α) Με την εγγραφή σου στο PULZE ΟΝ εντάσσεσαι στην 1η βαθμίδα
Β) Μόλις συλλέξεις 2.500 Πόντους, κατατάσσεσαι στην 2η βαθμίδα.
Γ) Μόλις συλλέξεις 5.500 Πόντους, κατατάσσεσαι στην 3η βαθμίδα.
Δ) Μόλις συλλέξεις 8.000 Πόντους, κατατάσσεσαι στην 4η βαθμίδα, και
Ε) Μόλις συλλέξεις 11.000 Πόντους, κατατάσσεσαι στην 5η και τελευταία βαθμίδα.

7.4. Στο τέλος κάθε έτους, με αφετηρία το χρονικό σημείο της εγγραφής σου (όχι ημερολογιακό έτος) αφαιρείται το σύνολο των Πόντων που αποκτήθηκαν συνολικά κατά το προηγούμενο έτος, με εξαίρεση το τέλος του 1ου έτους οπότε δεν πραγματοποιείται καμία αφαίρεση πόντων.

7.5. Το κάθε έτος ξεκινά με την εγγραφή σου στο PULZE ON, ενώ η λήξη του πραγματοποιείται 12 μήνες μετά.
Παράδειγμα: Εάν εγγραφείς στο PULZE ON την 1η Ιουνίου 2022, το πρώτο έτος λήγει στις 31 Μαΐου 2023, το 2ο έτος στις 31 Μαΐου 2024 και ούτω καθεξής. Αν υποτεθεί ότι κατά τη διάρκεια του 1ου έτους έχεις συλλέξει 3.500 Πόντους, ενώ κατά τη διάρκεια του 2ου έτους 4.000 Πόντους, κατά το τέλος του 2ου έτους θα έχεις συγκεντρώσει συνολικά 7.500 Πόντους, από τους οποίους όμως θα αφαιρεθούν οι Πόντοι του 1ου έτους, με αποτέλεσμα να έχεις 4.000 Πόντους και με αυτούς να ξεκινάς το 3ο έτος.

7.6. Ο αριθμός των Πόντων που απαιτείται για κάθε βαθμίδα του Προγράμματος, καθώς και τα προνόμια, που απολαμβάνουν τα Μέλη κάθε βαθμίδας του Προγράμματος, μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από την Εταιρεία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

8. Τρόποι Συλλογής Πόντων

8.1. Μπορείς να συλλέγεις Πόντους με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Α. Με την πραγματοποίηση online αγορών

Ειδικότερα, συλλέγεις 10 Πόντους για κάθε 1 ευρώ αγορών προϊόντων, που διατίθενται προς πώληση στην ιστοσελίδα του PULZE, www.pulze.com/el-GR. Σημειώνεται, ότι οι πόντοι θα καταχωρούνται στον λογαριασμό σου, έπειτα από την πραγματοποίηση της πληρωμής και την παράδοση και αποδοχή από εσένα των αγορασμένων προϊόντων.

Β. Με την συμμετοχή σου σε έρευνες του PULZE

Με κάθε συμμετοχή σε έρευνα που θα σου αποστέλλεται από το PULZE, δια μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, θα συλλέγεις 50 Πόντους.

Γ. Με την είσοδο σας σε κάθε βαθμίδα

Με την είσοδο σου σε κάθε μία από τις 5 βαθμίδες του PULZE ON, θα συλλέγεις αυτόματα Πόντους και ειδικότερα 50 Πόντους με την εγγραφή σου και την κατάταξή σου στην 1η βαθμίδα και 100 Πόντους με την κατάταξή σου σε κάθε μια εκ των 2η, 3η, 4η και 5η βαθμίδων.

Δ. Με την συμπλήρωση ορισμένων μηνών από την εγγραφή σου στο PULZE ON
Με την συμπλήρωση 1, 3, 6 και 12 μηνών από την εγγραφή σου στο PULZE ON, θα συλλέγεις κάθε φορά 50 Πόντους.

8.2. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ορίζει και άλλους τρόπους συλλογής Πόντων, καθώς και να τροποποιεί οποτεδήποτε τους ανωτέρω όρους συλλογής Πόντων, με αντίστοιχη ανακοίνωση προς τα μέλη του PULZE ON ή/και με τροποποίηση των παρόντων όρων όπου και όταν απαιτείται και σχετική ενημέρωση σου.

9. Προνόμια ανά Βαθμίδα – Κουπόνια

9.1. Σε κάθε βαθμίδα, χορηγούνται (εκπτωτικά) κουπόνια, τα οποία αυξάνουν τόσο σε αριθμό όσο σε αξία όσο ανεβαίνεις βαθμίδες.

9.2. Το κάθε κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία φορά σε αγορές αξίας, τουλάχιστον ίσης της ονομαστικής αξίας του και δεν θα μπορεί να εξαργυρωθεί από οποιοδήποτε άλλο Μέλος του PULZE ON, εκτός από το Μέλος στο οποίο χορηγήθηκαν.

9.3. Τα κουπόνια λήγουν μετά το πέρας 90 ημερών, οπότε και δεν είναι πλέον διαθέσιμα προς εξαργύρωση και δεν θα εμφανίζονται πλέον στον λογαριασμό σου.

9.4. Κάθε φορά που θα σου χορηγούνται εκπτωτικά κουπόνια, θα ενημερώνεσαι με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), στη διεύθυνση που έχεις δηλώσει κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σου, ενώ τα κουπόνια θα εμφανίζονται και στον λογαριασμό σου στο PULZE ON.

10. Τερματισμός της συμμετοχής σου στο PULZE ON

10.1. Μπορείς να τερματίσεις τη συμμετοχή σου στο PULZE ON οποτεδήποτε, επιλέγοντας απεγγραφή είτε εισερχόμενος στον πεδίο “Ρυθμίσεις Επικοινωνίας” στον λογαριασμό σου στο PULZE ΟΝ, είτε στο αντίστοιχο Link απεγγραφής που θα βρεις σε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα σου αποστέλλονται από το PULZE ON.

10.2. Εφόσον απεγγραφείς από το PULZE ON, δεν θα μπορείς να απολαμβάνεις πλέον κανένα προνόμιο του. Ειδικότερα δεν θα μπορείς να συλλέγεις πόντους με τις αγορές σου, δεν θα σου χορηγούνται κουπόνια, ενώ δεν θα μπορείς να εξαργυρώσεις τυχόν υπάρχοντα κουπόνια που σου είχαν χορηγηθεί όσο ήσουν εγγεγραμμένος στο PULZE ON.

10.3. Κατά τη χρονική στιγμή που θα πραγματοποιήσεις την απεγγραφή σου από το PULZE ON, οι διαθέσιμοι Πόντοι σου θα τίθενται σε αναστολή (θα «παγώνουν») για περίοδο 12 μηνών. Εφόσον εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος των 12 μηνών δεν πραγματοποιήσεις επανεγγραφή στο PULZE ON, όλοι οι Πόντοι που είχες συλλέξει κατά το χρονικό σημείο της απεγγραφής σου θα διαγράφονται οριστικά.

10.4. Σε περίπτωση που επανεγγραφείς εντός 12 μηνών από την απεγγραφή σου, τότε θα εντάσσεσαι αυτομάτως στη βαθμίδα που βρισκόσουν και με τους Πόντους που είχες κατά την απεγγραφή σου, χωρίς να υπολογίζεται το διάστημα που είχε μεσολαβήσει από την απεγγραφή μέχρι την επανεγγραφή σου.

10.5. Σε περίπτωση θανάτου του Mέλους, ο Λογαριασμός, οι Πόντοι και τυχόν αχρησιμοποίητα κουπόνια ακυρώνονται αυτόματα.

11. Λοιποί όροι

11.1. Η Εταιρεία δύναται κατά την διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει το Πρόγραμμα μονομερώς και οποτεδήποτε μετά από προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση ενός (1) μηνός προς τα Μέλη.

11.2. Σε περίπτωση πτώχευσης, εξαγοράς, συγχώνευσης, λύσης με οιονδήποτε τρόπο της Εταιρείας το Πρόγραμμα ακυρώνεται αυτόματα και ταυτόχρονα ακυρώνονται οι Λογαριασμοί και όλοι οι συγκεντρωθέντες Πόντοι και τα κουπόνια των Μελών. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία ουδεμία υποχρέωση θα έχει πλέον έναντι των Μελών, αλλά ούτε και τα Μέλη θα δύναται να εγείρουν οιαδήποτε αξίωση κατά της Εταιρείας.

11.3. Η ευθύνη της Εταιρείας έναντι των Μελών αναφορικά με το Πρόγραμμα είναι περιορισμένη. H Εταιρεία δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη -ακόμη και για αμέλεια- για οποιαδήποτε ζημία αρχική ή επιγενόμενη που απορρέει από την χρήση και εφαρμογή του Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση η τυχόν ευθύνη της Εταιρείας, συμβατική ή εξωσυμβατική ή άλλη, προς αποζημίωση των Μελών για ζημίες, απώλειες ή έξοδα, που προέκυψαν από οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη, θα περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εκ νέου πίστωση του Λογαριασμού του Μέλους με τους Πόντους που αντιστοιχούν στην επίδικη ζημία. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για αποθετικές ζημίες.

11.4. H Εταιρεία, δεν ευθύνεται για οιαδήποτε απώλεια, καθυστέρηση ή ζημία άμεση ή έμμεση, η οποία προκλήθηκε από τη χρήση προσφοράς του Προγράμματος.

11.5. H Εταιρεία, δεν ευθύνεται για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία σε Μέλη ή τρίτα πρόσωπα εξαιτίας ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων των προσωπικών στοιχείων των Μελών.

11.6. Η Εταιρεία, ουδεμία ευθύνη φέρει για την ακριβόχρονη εκτέλεση των υπηρεσιών ταχυδρομείου και ταχυμεταφορών.

11.7. Τα Μέλη οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως την Εταιρεία, για οποιαδήποτε αλλαγή των προσωπικών τους στοιχείων (ονόματος, επιθέτου, διεύθυνση κλπ.).

11.8. Η Εταιρεία, ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή αλλοιώσεις του κειμένου και περιεχομένου των Όρων κατά την εκτύπωση του εν λόγω εντύπου ή άλλων σχετικών εντύπων του Προγράμματος.

11.9. Τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Προγράμματος, ως και την εν λόγω έννομη σχέση μεταξύ Εταιρείας και Μελών διέπει το Ελληνικό Δίκαιο, ενώ ως αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών, που θα προκύψουν λόγω της συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή παράπονο, επικοινωνήστε μαζί μας στα εξής στοιχεία:
Τηλ.: 8001002001 από σταθερό χωρίς χρέωση ή 2111065005 από σταθερό ή κινητό με χρέωση που εξαρτάται από τον εκάστοτε πάροχο.
Email: pulzecare@pulze.gr

Τελευταία ενημέρωση: 01/03/2023