Pulze logo

Διαγωνισμός PULZE

 1. Η εταιρεία Imperial Brands Hellas A.E. (εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία»), που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής, Κλεισθένους 300, με ΑΦΜ 094135871, όπως νόμιμα εκρποσωπείται, διοργανώνει διαγωνισμό/κλήρωση (εφεξής οι «Ενέργεια»), στην οποία οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό στα social media ( instagram ), προκειμένου να κερδίσουν τα δώρα που θα ανακοινωθούν πριν την κλήρωση.

 2. Η συμμετοχή στην κλήρωση ισχύει με like στο post του διαγωνισμού, follow στον λογαριασμό του PULZE στο instagram και mention έναν ενήλικο χρήστη. Ο κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να συμμετέχει απεριόριστες φορές στο διαγωνισμό, προσθέτοντας σχόλια (κάθε σχόλιο ισούται με μία συμμετοχή), με την προϋπόθεση να επισημαίνεται (mention) σε αυτά, διαφορετικός κάθε φορά φίλος ή φίλη του, σύμφωνα με όσα ανωτέρω αναφέρονται.

 3. Από τις Ενέργειες εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες Διοργανώτρια Εταιρεία και «WEBJAR» καθώς και οι συγγενείς αυτών μέχρι και Γ’ βαθμού.

 4. Η διάρκεια, η ημερομηνία διεξαγωγής, ο αριθμός των νικητών και η ημερομηνία ανακοίνωσής τους θα ορίζονται με σχετική ανακοίνωση στο λογαριασμό instagram https://www.instagram.com/pulzegreece/ της Διοργανώτριας Εταιρείας και πάντα σε χρόνο προγενέστερο της εκάστοτε κλήρωσης.

 5. Στην κλήρωση θα συμμετέχουν όλοι όσοι ακολούθησαν τα βήματα όπως αυτά δημοσιεύτηκαν στην σχετική ανακοίνωση στο λογαριασμό instagram https://www.instagram.com/pulzegreece/ της Διοργανώτριας Εταιρείας.

 6. Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, έγκυρες θα θεωρηθούν οι συμμετοχές που ακολούθησαν τα βήματα συμμετοχής. Καθένας έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στην κλήρωση ακολουθώντας ορθά τα βήματα συμμετοχής που ζητούνται.

 7. Οι νικητές θα είναι έντεκα (11) και τα δώρα που θα κερδίσουν είναι:
  ● 1 iPhone 14 pro και ένας εκπτωτικός κωδικός αξίας 10€, για να εξαργυρωθεί έως και 5 φορές σε online αγορές
  ● 10 εκπτωτικοί κωδικοί 10€ που θα μπορούν να εξαργυρωθούν έως και 2 φορές σε online αγορές.

 8. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν εξαργυρώνονται και δεν μεταβιβάζονται.

 9. Η ανακοίνωση του ονόματος των νικητών της κλήρωσης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 03/04/2023 στις 12:00 μμ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με αποστολή μηνύματος στο username με το οποίο θα συμμετέχει και με σχετική ανακοίνωση στο λογαριασμό instagram https://www.instagram.com/pulzegreece/ της Διοργανώτριας Εταιρείας

 10. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα με σχετική ανακοίνωσή της να μεταβάλλει τους όρους των κληρώσεων, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά τους ή ακόμη και να τους ακυρώσει για λόγους ανωτέρας βίας.

 11. Στην περίπτωση που για κάποια κλήρωση που διενεργείται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία οριστούν άλλοι ειδικοί όροι, αυτοί θα υπερισχύουν των παρόντων.

 12. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις του τελούμενες από δόλο ή βαρεία αμέλεια και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.
  Ο Διοργανωτής θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση των Δώρων στους νικητές της Ενέργειας. Εφόσον διατεθεί το σύνολο των Δώρων, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται προς οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων και των νικητών της Ενέργειας για παροχή επιπρόσθετων δώρων, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.
  Μετά τη λήξη της διάρκειας της Ενέργειας και της απονομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή σε σχέση με την Ενέργεια, παύει να υφίσταται.
  Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής κάποιου συμμετέχοντα στο Λογαριασμό. Επιπλέον, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο Λογαριασμό, καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του.
  Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης του Λογαριασμού παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτού, η συμμετοχή του στην Ενέργεια ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
  Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στην Ενέργεια ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα της Ενέργειας, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους της.

 13. Η συμμετοχή στην κλήρωση συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος.

 14. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται από την υποστηρίκτρια Διοργανώτρια Εταιρεία για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς, δηλαδή για ενέργειες Marketing. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν σε αρχείο και θα επεξεργάζονται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία σύμφωνα με τους νέους κανόνες του GDPR. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τη Διοργανώτρια Εταιρία είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη ενημέρωσης για νέες προωθητικές ενέργειες μέσω τηλεφώνου, email ή SMS από την υποστηρίκτρια Διοργανώτρια Εταιρεία, στα προσωπικά στοιχεία τα οποία έχουν υποβάλλει κατά τη συμμετοχή τους. Επίσης, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους προς την Διοργανώτρια Εταιρεία να χρησιμοποιεί η ίδια και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους για τη διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην ως άνω εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση pulzecare@pulze.gr.