FONTOS INFORMÁCIÓ: A PULZE Care ügyfélszolgálat nyáron is a megszokott nyitvatartásirend szerint üzemel.
Pulze logo

Adatkezelési Tájékoztató Valentin-napi PULZE betűkereső játékhoz

Az Imperial Tobacco Magyarország Dohányforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 141.; cégjegyzékszám: 01-09-886590; adószám: 10733952-2-44; „Társaság”) az Európai Unió és a Tanács 2016/679. számú rendelete („Rendelet”) 13. cikkének való megfelelés érdekében a jelen adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatja az ajándék elfogadása és ajándék megküldése céljából megadott személyes adatai kezeléséről:

1. Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő

Az ajándék elfogadása és ajándék megküldése céljából megadott személyes adatok adatkezelője az Imperial Tobacco Magyarország Dohányforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 141.; cégjegyzékszám: 01-09-886590; adószám: 10733952-2-44).
A Társaság adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Társaság a személyes adatokat az ajándék elfogadása és ajándék megküldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz az Önnel megkötésre kerülő szerződés teljesítése.
Az ajándék elfogadása önkéntes, Ön az ajándék elfogadására és az ajándék megküldéséhez szükséges személyes adatainak megadására sem jogszabály, sem szerződés alapján nem köteles. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy az ajándékot elfogadja, akkor az ajándékozási szerződés teljesítéséhez köteles megadni az ajándék megküldéséhez szükséges személyes adatokat.

3. Kezelt személyes adatok köre

A Társaság az ajándék elfogadása és ajándék megküldése céljából a nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét kezeli.

4. Személyes adatok címzettjei

A személyes adatok címzettje:

 • a Story TLRS s.r.o. (székhely: Americká 415/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Csehország, nyilvántartási szám: 041 60 754),

 • az A4C Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2. Fsz. 3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-666794)

 • és a Mixpakk Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 118 Budapest, Kaptárkő utca 11. 9. emelet 35., cégjegyzékszám: 01 09 991117)

A személyes adatait a Társaság további személy részére nem adja át vagy továbbítja és a személyes adatokat nem továbbítja az Európai Gazdasági Térség területén kívülre.

5. Az adatkezelés időtartama

A Társaság az Ön által, az ajándék átvételével kapcsolatban megadott személyes adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 2034. április 30-ig kezeli.

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A személyes adatai kezelésével kapcsolatos alábbi jogai gyakorlása érdekében forduljon a Társasághoz az info@hu.imptob.com e-mail címen.
A Társaság az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.
A Társaság szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.
A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a következő jogokat gyakorolhatja:

6.1 Hozzáféréshez való jog

Kérhet visszajelzést a Társaságtól arra vonatkozóan, hogy a Társaság kezeli-e a személyes adatait.
Ha a Társaság a személyes adatait kezeli, akkor jogosult arra, hogy megismerje, hogy

 • a Társaság milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli,

 • a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
  milyen forrásból származnak a személyes adatai,

 • a Társaság alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Társaság a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, amennyiben kérése a másolat kiadására is irányul.
A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Ön jogainak védelme érdekében a Társaság meg kell, hogy győződni az érintett és az Ön személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

6.2 Helyesbítéshez való jog

Kérheti a Társaságtól, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.
Amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Társaság a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti és erről Ön az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

6.3 Törléshez való jog

A Társaság, kérésére, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait. A Társaság azonban a személyes adatait nem törli, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetőleg jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
A Társaság, erre irányuló kérése hiányában is, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, ha a Társaságnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a személyes adatait jogellenesen kezelték, a Társaság jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Társaság korlátozza, ha

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a Társaság arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát),

 • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását vagy

 • a Társaságnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

6.5 Adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy a Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában átadja, ha a személyes adatok kezelése hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

7. Jogsértés kezelése

Ha úgy gondolja, hogy a Társaság megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen kapcsolatban a Társasággal az info@hu.imptob.com e-mail címen.
A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, honlap címe: naih.hu).
A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

Hatályos 2024.január 31. napjától